โครงการ "ครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน"
การพัฒนาครูด้วยระบบ Obecittraining ออนไลน์
ประกาศตำแหน่งว่าง ผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
แจ้งบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาตร์เข้าปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตราฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2558
แจ้ง โรงเรียนบ้านโนนโพ ส่งแก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการครู
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ตัวอย่างแนบท้ายคำสั่ง แต่งตั้งครูผู้ช่วย (3โรง ได้แก่ โรงเรียนบ้านนางเข็ม,บ้านโนนสูง,บ้านยางชุม
การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557
แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2557
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายครูผู้สอน กรณีการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน) พ.ย.57
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายครูผู้สอน) พ.ย.57
แจ้งโรงเรียนส่งคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยเป็นครู
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2558
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา
วุฒิบัตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ขอความร่วมมือในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาครู
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2557
แจ้งจัดทำสัญญาจ้างตำแหน่งนักการภารโรง SP2 ปีงบประมาณ 2558
แบบฟอร์มสัญญาจ้างครูวิกฤติและนักการภารโรง(งบดำเนินงาน)
แจ้งจัดทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือนขั้นวิกฤต และ นักการภารโรง (งบดำเนินงาน) งบประมาณปี พ.ศ.2558
การแสดงวิสัยทัศ์ประกอบการพิจารณาย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษา
รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เรียน ผู้เข้าประกวดรางวัล OBEC AWARDS ทุกท่าน
เพิ่มเติม คุณสมบัติผู้ขอพระราชทานเครื่องราชฯ ชั้น ป.ม.
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558
ช่องทางร้องเรียน แสดงความคิดเห็นหรือข้อสงสัย
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์)
การอบรมพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ
แจ้งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน) บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ปี2558
การอบรม "ครูภาษาไทยสู่อาเซียน"
โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา
การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบการฝึกอบรมแบบ e-Training
รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2556
แจ้งโรงเรียน บ้านดอนแรด บ้านขุมดิน ส่งแบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับเด็กปฐมวัย"
แจ้งธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนคืนให้นักเรียน,บุคลากรวิทยาศาสตร์และพคณิตศาสตร์(โครงการพัฒนาคุณภาพแลพมาตรฐานการศึกษา)
การอบรมหลักสูตร "กฎระเบียบการเิงิน การคลัง และการบริิหารงานพัสดุ สำหรับผู้บริหาร หัวหน้างาน"
รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2556
โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" คร้งที่ 9 พ.ศ. 2558
แจ้งธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)บุคลากรวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (โครงการพัฒนามาตรฐานการศึกษา)
เรื่อง แจ้งจัดทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) บุคลากร วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) ปีงบประมาณ 2558
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (โรงเรียนบ้านโนนสูง)
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
รายชื่อผู้ยังไม่รับวุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะฯ
ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557) ตย.คำสั่งครูไม่มีวิทยฐานะ และตย.คำสั่งลูกจ้างประจำ
ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557) สำหรับคำสั่งครูไม่มีวิทยฐานะและคำสั่งลูกจ้างประจำ ให้โรงเรียนดาวน์โหลด ตย.คำสั่งให้ ผอ.ร.ร.ลงนามและออกเลขที่คำสั่งให้ตรงกับที่ส่ง สพป.และเก็บไว้ที่โรงเรียน
จัดส่งคำสั่งการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
การอบรมพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2557)
แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ส่งรายงานคณะกรรมการสถานศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอข้ายไปดำรงตำแหน่ง
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(Obec Awards) ประจำปีการศึกษา 2557
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ประชาสัมพันธ์ การอบรมการวิจัยเพื่อทำผลงานทางวิชาการ สู่การเลื่อนวิทยฐานะ
สำรวจวิชาเอกที่ขาดแคลน
การประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2558
แจ้งประเมินลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือนขั้นวิกฤต ครูอัตราจ้างรายเดือน SP2 โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) นักการภารโรง (งบดำเนินงาน)นักการภารโรง sp2 บุคลากรวิทยศาสตร์และคณิตศาสตร์ (โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา)
รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2556
การรายงานจำนวนวันลาหยุดราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส่งภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2557
แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทาการศึกษาด้านการวัดผล วิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก และบรรณารักษ์
เนื่องจากเครื่องก๊อปี้ปริ้นเสีย จึงให้โรงเรียนทุกโรงรับหนังสือเรื่องเลื่อนขั้นเงินเเดือนทางเว็ปไซด์ของ สพป.สุรินทร์ เขต 2
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2557)
ส่งคำสั่ง เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (slide)
ประกาศ ผลการคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 12 พ.ศ.2558
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ ด้านการวัดผล และด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง "ทิศทางการบริหารงานบุคคลภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย"
ด่วนที่สุด การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น ป.ม. ประจำปี 2557 กรณีพิเศษเพิ่มเติม
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล "หนึ่งแสนครูดี" 2557
ประกาศผลการคัดเลือกรางวัล "คุรุสภา" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557
มอบอำนาจการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตการลาไปต่างประเทศ
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ โรงเรียนขนาดเล็ก
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดผล
หลักเกณฑ์การย้าย สายบริหารสถานศึกษา
แจ้งโรงเรียน จำนวน 3 โรงเรียน ร.ร.บ้านนานวน(สนม) ร.ร.บ้านโนนเปือย ร.ร.บ้านเซียงซิน-โนนดู่
แจ้ง โรงเรียน หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอน
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์
การประชุมสัมมนาทางวิชาการและงานย่องย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารการศึกษาที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557
ให้โรงเรียนในสังกัดสำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และพ.ศ.2561
การพิจารณาเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557
การพิจารณาเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2557
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูเพื่อรับการคัดเลือกในการฝึกอบรมต่างประเทศ
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์
โครการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสืบค้นสารสนเทศทางวิชาการ"
แจ้ง โรงเรียนบ้านหัวงัว "แท่นศิลาวิทยา" ออกคำสั่งรับย้ายครู
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
การประชุมเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 (ลูกจ้างประจำ)
โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 12 พ.ศ.2558
โครงการอบรมหลักสูตรกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ตามหลักสูตร ก.ค.ศ.
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน
แจ้งโรงเรียนบ้านตระมูง ออกคำสั่งรับย้ายข้าราชการครู
ประกาศผลการคัดเลือก การขึ้นบัญชีและยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน (ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน)
ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2557
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโครงการ "ครูดีมีทุกวัน" ประจำปี พ.ศ.2557
ขออนุญาตให้บุคลากรในสถานศึกษาเข้าร่วมการอบรมตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2557
ซักซ้อมการให้ข้าราชการครูช่วยราชการ
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
แจ้งโรงเรียน จำนวน 21 โรงเรียนออกคำสั่งแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นครู
โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน(ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน)
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโครงการ "ครูดีมีทุกวัน" ประจำปี พ.ศ.2557
การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา ชั้นปีที่ 5 หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.5 ปี) ประจำปีการศึกษา 2557
ข้าราชการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ส่งผลการประเมินครูผู้ช่วย (ด่วนที่สุด )
ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2557
การเตรียมเอกสารเพื่อนำมาประกอบการขอรับเงินสำหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปี งบประมาณ 2557
ส่งผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม (ครูผู้ช่วย)
โครงการเตรียมความพร้อมและให้ความรู้แก่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2557
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน(ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน)
แจ้งเปลี่ยนแปลงวัน การอบรมโครงการเสริมสร้างสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 4 ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีและเลื่อนวิทยฐานะ
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีและเลื่อนวิทยฐานะ
โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2557
ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557
แต่งตั้งครูผู้ฃ่วยเป็นตำแหน่งครู (โรงเรียนบ้านผักไหม)
สำรวจครูอัตราจ้าง (ทุกราย)
แจ้งครูอัตราจ้างรายเดือนโครงการพัฒนาครูทั้งระบบบ Sp2
แจ้งจัดทำสัญญาจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ SP2
ประกาศ ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
ประกาศผลการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศผลการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (รับเข็ม สธ)
lสำรวจข้อมูลใช้ดำเนินการในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู และบุคลากรทางการศึกษษ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2557
การอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างและการป้องกันด้านวินัยสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู
โรงเรียนบ้านนาดี (คำสั่งรับโอน )
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ไม่มีวิทยฐานะ)
การคัดเลือกรางวัลของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง
การอบรมสัมมนาตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานราชการและครูอัตราจ้าง
แต่งตั้งคณะกรรมการ/เชิญประชุม พิจารณาจัดสรรเงินรางวัล ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ประชุมในวันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สพป.สุรินทร์ เขต 2 ชั้น 3
ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557) สำหรับคำสั่งครูไม่มีวิทยฐานะและคำสั่งลูกจ้างประจำ ให้โรงเรียนดาวน์โหลดคำสั่งให้ ผอ.ร.ร.ลงนามและออกเลขที่คำสั่งให้ตรงกับที่ส่ง สพป.และเก็บไว้ที่โรงเรียน
แจ้ง โรงเรียนที่มีรายชื่อ ส่งความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อประกอบคำร้องขอย้าย ภายในวันที่ 23 เมษายน 2557
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม (มูลนิธิไทยคม สำหรับครูกลุ่มสาระหลักระดับชั้น ป.3)
การอบรมพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ
แก้ไขคำส้งย้าย (ร.ร.ยางบ่อภิรมย์ /ร.ร.โพนนม่วง/ร.ร.กระโพ/เป้า/ร.ร.หนองแวง(โนน) )
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี 2557
ให้โรงเรียนในสังกัดส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครูไม่มีวิทยฐานะ (ครูผู้ช่วย และครู คศ.1) และคำสั่งลูกจ้างประจำ ในวันที่ 8 เมษายน 2557 จำนวนอย่างละ 7 ฉบับ โดยด่วน
ให้โรงเรียนในสังกัดส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนครูไม่มีวิทยฐานะ (ครูผู้ช่วย และครู คศ.1) และคำสั่งลูกจ้างประจำ ในวันที่ 8 เมษายน 2557 จำนวนอย่างละ 7 ฉบับ โดยด่วน
แจ้งครูผู้ช่วยที่เข้าประชุมปฏิบัติการโครงการประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 21-23 มีนาคม 2557
การแต่งตั้งครูผู้ช่วยเป็นครู (โรงเรียนสามัคคีศึกษา)
โรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบประเมินลูกจ้างประจำ คือ 1. โรงเรียนบ้านระเวียง 2. โรงเรียนบ้านแสนสุข
โรงเรียนที่ยังไม่ส่งบัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้่งที่ 1 (1 เมษายน 2557) คือ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก (โนนนารายณ์)
ประกาศตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
การอบรมกฎหมายมหาชนในการปฏิบัติราชการเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี หลักสูตรการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด
โครงการเสริมสร้างสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 4 ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557)
รายละเอียดเงินเดือน ร.ร.อนุบาลชุมพลบุรี
ขอให้โรงเรียนที่ส่งบัญชีเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557) ตั้งแต่วันที่ 17-21 มีนาคม 2557 ให้มาติดต่อขอรับบัญชีตัวสำรองไปส่งที่ประธานเครือข่ายโดยด่วน
เปล่ี่ยนแปลงปฏิทินการนำเสนอผลการประเมินของผู้บริหารสถานศึกษา ต่อ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 จากเดิมวันนที่ 3 เมษายน 2557 เป็นวันที่ 1 เมษายน 2557
การต่ออายุใบอนุญาตผ่านโปรแกรม KSP Renews
แก้ไขคำสั่งรับโอน (โรงเรียนบ้านผักไหม)
การรับสมัครอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ครั้งที่ 1
แก้ไขบัญชีรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือน (เฉพาะโโรงเรียนสามัคคีศึกษา บ้านเซียงซิน-โนนดู่ และ โรงเรียนบ้านผักไหม)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การสมัครวารสาร "วิทยาจารย์" วารสารเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู
การสำรวจรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
โรงเรียนท่ี่ยังไม่รับแบบประเมินลูกจ้างประจำ คือ โรงเรียนบ้านบัวโคก ขอให้ติดต่อขอรับได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการส่งบัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือน จากวันที่ 17 มีนาคม 2557 เป็นวันที่ 25 มีนาคม 2557 หนังสือสั่งการและเอกสารต่าง ๆ ได้ส่งให้แต่ละโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2557
แก้ไขบัญชีรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือน (เฉพาะโรงเรียนบ้านโนนโพ บ้านศรีณรงค์ บ้านตระมูง)
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2557
แก้ไขบัญชีรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือน (เฉพาะโรงเรียนบ้านกระโพ/ท่าตูม และ ร.ร.บ้าหนองแวง/โนนนารายณ์
ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557) ส่งในวันที่ 17 มีนาคม 2557
แจ้งหัวหน้าและผู้ประสานงานธุรการโรงเรียนประจำอำเภอประชุม
การจัดทำฐานข้อมูลโปรแกรมบริหารงานบุคคล (P-OBEC) ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่งรายงานผลการปฏฺบัติราชการของผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 ( เมษายน 2557)
ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา พ.ศ.2557
ส่งคำสั่ง เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (slide)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2557
โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา องค์คณะบุคคล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557) ในวันที่ 3 มีนาคม 2557
การประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2557
การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2557
การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล"หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี 2557
แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่ ตาม โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2557
แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดส่งคำสั่งปรับอัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุตามคุณวุฒิการศึกษา ค่าตอบแทนชดเชย และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ ( 1 มกราคม 2557)
รับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตราฐานการศึกษา ปี2557
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้สอน) คำสั่งย้าย
แจ้งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเข้าร่วมประชุม
การรับและการแก้ไขเกียรติบัตรหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2557
การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557
การคัดเลือกครูภาษาไทยด่เด่นฯ ประจำปีพุทธศักราช 2557
การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
การย้ายข้าราชการครู (โรงเรียนบ้านศรีณรงค์)
ให้ผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้มาเซ็นทราบเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีชำนาญการพิเศษ
แบบฟอร์มการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การสำรวจข้อมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2557
แต่งตั้งครูผู้ช่วยเป็นครู (ร.ร.บ้านนำอ้อม)
รับบัตรประกังสังคม 2557
ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ (กรณีเปลี่ยนตำแหน่งใหม)
การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ
การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ
การอบรมเกี่ยวกับกฎหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
การรับสมัครบุคคลเป็นนิสิตโครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 (2)
การรับสมัครบุคคลเป็นนิสิตโครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 (1)
วุฒิบัตร ผู้ผ่านการพัฒนาฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสำหรับ หน่วยงาน / สถานศึกษา สังกัดคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2
การอบรมพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ
การทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีได้รับวิทยฐานะชำนาญการ
ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีชำนาญการพิเศษ
ประกาศคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัล "ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา" ประจำปี 2556
ประกาศคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล "คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ปีที่ 2" ประจำปี 2556
การรับเงินสนุบสนุนการจัดงานวันครูของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ตรวจสอบข้อมูลการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 และวันที่ 1 มกราคม 2557
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ประกาศผลการคัดเลือกฯ รางวัล OBEC AWARDS
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
การส่ง รางวัล "คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา" ปีที่ 2 ประจำปี 2556
แจ้งจัดทำสัญญาจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพแลมาตรฐานการศึกษาปีงบประมาณ 2557
ประกาศตำแหน่งว่าง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ประกาศตำแหน่งว่าง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ (กรณีเปลี่ยนตำแหน่งใหม)
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2557
คำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู (ร.ร.บ้านโพธิ์ห้วย)
ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีชำนาญการพิเศษ
ประกาศผลกการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ประกาศผลกการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ประกาศผลกการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตัวอย่างแบบขอหนังสือรับรองความประพฤติเพื่อประกอบการขอพระราชทานเครื่องราชฯชั้นสายสะพาย(ป.ม.)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงารทั่วไปปฎิบัติการ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงารทั่วไปปฎิบัติการ
การประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพ และสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างประจำ
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (รภ.สุรินทร์)
แบบฟอร์มขออนุญาตไปต่างประเทศ
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ.2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อปฏิบัติงานลูกเสือในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
แจ้งจัดทำสัญญาจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน โครงการพัฒนาครุทั้งระบบ SP2
ให้ท่าน ผอ.ร.ร.บ้านหาญฮี บ้านดอนแรด บ้านเมืองแก บ้านนานวน บ้านปราสาท นำเลขที่คำสั่งของ ร.ร. มาเซ็นคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน กรณีปรับวุฒิปริญญาโท ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล (นางบุญเฟื่อง เค้ากล้า)
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
การประชาสัมพันธ์ - หลักเกณฑ์และคุณสมบัติการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล
สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และปีงบประมาณ พ.ศ.2560
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญฯชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี่น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2)
การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราวทุกตำแหน่ง
ประกาศรัสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อปฏิบัติหน้าที่สำนักงานลูกเสือในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีได้รับวิทยฐานะชำนาญการ
สัญญาจ้างครูอัตราจ้างรายเดือนขั้นวิกฤตและนักการภารโรง (งบดำเนินงาน)
แก้ไขสัญญาจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ
แจ้งจัดทำสัญจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม
ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีชำนาญการพิเศษ
แจ้งผู้เข้าร่วมประกวดรางวัล OBEC AWARDS
การจัดประกวดวาดภาพเนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2557
แจ้งจัดทำสัญญาจ้างครูอัตราจ้างรายเดือนขั้นวิกฤตและนักการภารโรง(งบดำเนินงาน)
แจ้งจัดทำสัญญาจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือนขั้นวิกฤติและตำแหน่งนักการภารโรง(งบดำเนินงาน)
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2557
แจ้งผู้เข้าร่วมประกวดรางวัล OBEC AWARDS
ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรรพรรดิมาลาประจำปี 2553-2555
แก้ไขคำสั่งเลื่อนกรณีพิเศษ (เฉพาะ นางลักษณ์ เพ็.ประสิทธิพงศ์)
ส่งคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน กรณีชำนาญการ
ส่งคาสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน กรณีได้รับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยราชภัชสุรินทร์
ประกาศผลการคัดเลือกรางวัล OBEC AWARDS ประจำปี 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
จัดทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน โครงการคืนครูให้นักเรียน และนักการภารโรง โครงการ sp2
ช่องทางรับข้อร้องเรียน
การโอนข้าราชการครู (โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
แนวทางการประสานงานเพื่อจัดการดูงานในต่างประเทศ
การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู
แจ้ง ร.ร.สระขุดดงสำราญวิทยา/ร.ร.บ้านแคน/ร.ร.บ้านบุผาง/ร.ร.บ้านยางบ่อภิรมย์แล ร.ร.บ้านตั้งใจ ออกคำสั่งรับโอนครู
โครงการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ประจำปี 2556
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ(มรภ.บุรีรัมย์)
เอกสารการขอขึ้นทะเบียนผู้บริหารการศึกษา
การเตรียมการไปพม่า
บัญชีรายละเอียดการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปี ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2556)
โรงเรียนที่ยังไม่ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.56) 1. ร.ร.บ้านเฉนียง 2. ร.ร.บ้านนาอุดม 3. ร.ร.บ้านช่องยางชุม (ข้อมูล ณ 8 ต.ค.56)
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2556)
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งรายงานจำนวนวันลา ประจำปังบประมาณ 2556
ขออนุญาตไปต่างประเทศ
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ให้ส่งภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2556
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ(มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์)
ประชาสัมพันธ์ การสมัคร วารสาร "วิทยาจารย์" วารสารเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ขอให้โรงเรียนในสังกัด ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการครูที่ไม่มีวิทยฐานะ (ครู (อันดับ คศ.1) ครูผู้ช่วย) และคำสั่งลูกจ้างประจำ (ช่างครุภัณฑ์,พนักงานบริการ) ในวันที่ 3-4 ตุลาคม 2556 ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ครบถ้วน (ห้ามเปลี่ยนแปลง) โดยด่วน
ขอระงับการทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐชั่วคราว
การรับเสื้อ "หนึ่งแสนครูดี" ครั้งที่ 1
เรียนเชิญคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา นำเสนอผลการประเมินต่อ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขค 2 ในวันที่ 30 กันยายน 2556 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม สพป.สุรินทร์ เขต 2 ชั้น 3 โดยพร้อมเพรียงกัน
การประกาศเกียรติคุณ "ครูผู้สอนดีเด่น" ประจำปี 2556
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ผลการพิจารณาให้เงินอุดหนุนแก่สมาชิกศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประจำปี 2556
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
โครงการพัฒนาครูสู่อาเซียน (12-16 ตุลาคม 2556) ด่วนที่สุด
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2556)
การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2556 (2)
การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2556 (1)
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบประเมินลูกจ้างประจำ (ช่างครุภัณฑ์ พนักงานบริการ) ให้ส่งในวันที่ 16 กันยายน 2556
โครงการพัฒนาครูสู่อาเซียน (12-16 ตุลาคม 2556) ด่วนที่สุด
การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปี 2556
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่มารับแบบประเมินลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. 56 - 30 ก.ย. 56)
ซักซ้อมการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2556) (กำหนดส่งความดีความชอบ)
เกียรติบัตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์)
การรายงานจำนวนวันลาหยุดราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
คำสั่งเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2556
(ด่วนที่สุด) ส่งเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศพม่า (วันจันทร์ ที่ 2 กันยายน 2556)
ขอให้โรงเรียนที่มีลูกจ้างประจำ (ช่างครุภัณฑ์ และพนักงานบริการ) ขอรับแบบประเมินลูกจ้างประจำได้ที่กลุ่มงานบำเหน็จฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อที่จะไปประเมินในรอบที่ 2 ในวันที่ 2 กันยายน 2556
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2556) สำหรับแบบประเมินให้ประธานเครือข่ายขอรับได้ที่กลุ่มงานบำเหน็จฯ วันที่ 2 กันยายน 2556
สำรวจข้อมูลเตรียมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
คำสั่งแก้ไข (กรณีได้รับวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ)
คำสั่งแก้ไข (กรณีได้รับวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ)
โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2557
หลักเกณฑ์ประเมินครูผู้ช่วย
แจ้งเบาะแสและพฤติการณ์บุคคลซึ่งแอบอ้างชื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
คำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะเป็น ครูชำนาญการพิเศษ
แต่งตั้งคณะกรรมการ/เชิญประชุมพิจารณาจัดสรรเงินรางวัล ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
สำรวจข้อมูลข้าราชการที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กบข.
ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ที่ดำรงตำแหน่งและมีฐานเงินเดือน ณ วันที่ 1 กันยายน 2554) สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 2
โครงการพัฒนาครูสู่อาเซียน (12-15 ตุลาคม 2556)
การให้เงินอุดหนุนแก่สมาชิกศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพฯ ประจำปี 2556
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลครูดนตรี
สำรวจวิชาเอกที่ต้องการเพื่อประกอบ/การย้าย/โอน/บรรจุแต่งตั้ง
ส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
ส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ (โรงเรียนบ้านตระมูง อำเภอท่าตูม)
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการสึกษา
โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2557
รางวัลดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ของสภาพัฒนาการเมือง ประจำปี 2556
ประกาศตำแหน่งว่างบุคลากรทางการสึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)
ประกาศตำแหน่งว่างศึกษานิเทศก์ จำนวน 2 อัตรา
การอบรมหลักสูตรสการพัฒนาผลงานทางวิชาการสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ประเภทงานวิจัยฯ
ประชาสัมพันธ์ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
แจ้งโรงเรียนจำนวน 4 โรงเรียน ให้ออกคำสั่งแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นตำแหน่งครู
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2556
รวบรวมรายชื่อข้าราชการที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างครูอัตราจ้างตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ
แจ้งโรงเรียน จำนวน 21 โรงเรียนออกคำสั่งแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นครู
ประกาศเกษียณอายุราชการ ปี 2556 สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 2
ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อขอรับประกาศนียบัตรกำกับเครื่งราชอิสริยาภรณ์
ขออนุญาตให้บุคลากรในสถานศึกษาเข้าร่วมการอบรมตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2556
โครงการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ประจำปี 2556
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ การฝึกประสบกาณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ประจำปี พ.ศ.2556
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ประจำปี พ.ศ.2556
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์)
การพัมนาครูตามสมรรถนะ ประจำปี 2556
การพัฒนาผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ (เชี่ยวชาญ)
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์)
ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2556
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างและการพัฒนาเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (หลักสูตรการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด)
โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2556
ขอเชิญประชุม ตามโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา : องค์คณะบุคคลทั้ง 4 คณะ
ประกาศคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี 2556
ประกาศคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เรื่อง ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2556
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เรื่อง ผลการคัดสรรรางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
การประเมินครูผู้ช่วย
โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2557
โครงการอบรมพัฒนาการผลิตสื่อคุณธรรม : สุดยอดผู้นำ
ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2556
การอบรมหลักสูตรสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงสำหรับผู้จะเป็นกรรมการสอบสวนและกฏหมายปกครอง
การเสนอประวัติและผลงานครูผู้ถึงแก่กรรมเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู
การสั่งซื้อเสื้อ หนึ่งแสนครูดี ครั้งที่ 3
โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพในการทำงานของข้าราชการ ปฏิบัติธรรมส่งท้ายปีพุทธชยันตี
โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2556
ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ดำเนินการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย(ป.ม.)ด่วน
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
แจ้งกำหนดการอบรมครูกลุ่มระดับสูง (Master Teacher)
วุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
  [ ]
การป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา
รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 6/2557
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 16 ธันวาคม 2557
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสพป.สุรินทร์ เขต ๒
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนซื้อหรือฝากจำหน่ายกระเป๋าผ้าการกุศล
ขออนุญาตให้ข้าราชการครูไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
ขอเชิญร่วมงาน สภากาแฟ ๔ เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสุรินทร์
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประำจำปีงบประมาณ 2558
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสพป.สุรินทร์ เขต ๒
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนซื้อหรือฝากจำหน่ายกระเป๋าผ้าการกุศล
การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ
การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา แทนตำแหน่งว่าง
ขอความอนุเคราะห์เข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน
ขอความร่วมมือจัดจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
การสรรหาและเลือกผู้บริหารสถานศึกษา เป็นกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 6/2557
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต ๒
ขอเชิญประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา
ถึงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์
การแต่งตั้งผู้แทนสมาชิก ช.พ.ค
ขอความร่วมมือสวมใส่ผ้าไทย ในงานฉลองศาลาพุทธสถานสานสัมพันธ์และอัญเชิญพระพุทธรูป
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีฉลองศาลาพุทธสถานสานสัมพันธ์และอัญเชิญพระพุทธรูป
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการบริหารเครือข่ายโรงเรียน
เชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2557
ส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขอให้งดการขึ้นป้ายต้อนรับ
รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2557
ด่วนที่สุด ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) วันที่ 26 กันยายน 2557
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 /2557 วัน ศุกร์ ที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ.2557
การจ้างครูอาจารย์ชาวต่างชาติของสถานศึกษา
แจ้งยอดสั่งจองโต๊ะงานเกษียณ ปี 2557
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2
รับจองโต๊ะงานเกษียณ พร้อมส่งเงินค่าโต๊ะวันที่ 19 กันยายน 2557 นี้
ประชาสัมพันธ์บูชาเหรียญ เบญจ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ รุ่นปาฎิหาริย์
ขอบคุณการให้ความอนุเคราะห์จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี ก.ค.ศ.
ส่งสำเนาหนังสือ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเลือกตั้งอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
เชิญชวนไปเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ
แจ้งยอดสั่งจองโต๊ะงานเกษียณ ปี 2557
ขอความกรุณานำส่งค่าดอกมะลิ ประจำปี 2557
ส่งคำสั่ง (เพิ่มเติม) เรื่อง การทอดผ้าป่าสามัคคี ก.ค.ศ.
เืรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ผู้แทนผู้บริหาร/ผู้แทนข้าราชการครู)
การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ส่งประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. -ช.พ.ส. ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ตั้งแต่ 3 เดือน ขึ้นไป
การกำหนดหน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
การอบรมตามโครงการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการและลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการปี 2557
ขอเชิญร่วมโครงการคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 (บุญเดือนเกิด)
เชิญประชุม
การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แบบใบสมัคร เข้ารับการคัดเลือกเป็นคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.
การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอความกรุณานำส่งค่าดอกมะลิ ประจำปี 2557
เชิญประชุม (ประธานเครือข่าย 15 เครือข่าย) เตรียมจัดงานวันเกษียณ ปี 2557 ส่งคำสั่ง เพิ่มเติม)
รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2557
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าป่าสามัคคี
การจัดงาน"เฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา ๘๒ พรรษามหาราชินี ประจำปี ๒๕๕๗"
เชิญประชุม (ประธานเครือข่าย 15 เครือข่าย) เตรียมจัดงานวันเกษียณ ปี 2557
กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
แจ้งรายชื่อโรงเรียนค้างชำระค่าดอกมะลิ ประจำปี 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557
ขอเชิญประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา
แจ้งรายชื่อโรงเรียนค้างชำระค่าดอกมะลิ ประจำปี 2557
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
แนวทางการดำเนินการตามภารกิจการปกป้องสถบันสำคัญของชาติ
เรียน ประธานเครือข่ายโรงเรียนทุกเครือข่าย
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสพป.สุรินทร์ เขต ๒
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดอบรมขยายผล e-office สำหรับรุ่นที่อบรมวันที่19-20ก.ค.2557
การอบรมขยายผลการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็คทรอนิกส์ (e-office)
โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่
ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางปฏิบัติและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง "วันเข้าพรรษา คือ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ"
(สำเนาหนังสือ)การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประำจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 2
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
การปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ตามแนวทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
สรุปประเด็นมอบนโยบายด้านการศึกษา
ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. ประกาศ 4 นโยบาย
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง วิธีการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557
ประชุมเสวนา "แนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูแบบเบ็ดเสร็จและสร้างสรรค์"
ขอความร่วมมือในการชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้บริหารโรงเรียนและครูอาจารย์
ขอความร่วมมือในการชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้บริหารโรงเรียนและครูอาจารย์
แนวปฏิบัติตามประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
การสั่งจองเสื้อบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม
แจ้งแนวปฏิบัติผู้ที่มาติดต่อราชการ
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2
เล่นเพื่อฝัน Play for dream"
การดำเนินงานตามโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ 2557
เชิญประชุมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
การดำเนินโครงการ "ป้ันน้ำใจ ให้น้องมองชัด"
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประำจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 2
แจ้งปิดสำนักงาน สกสค.จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 2-5 มิ.ย. 57
โครงการคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการ(บุญเดือนเกิดเดือนพฤษภาคม)
เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์
การประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2557
การติดตามส่งรายงานเกี่ยวกับควบคุมภายใน (จำนวน 120 โรงเรียน)
การจัดกิจกรรมพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
เอกสารข้อกฎหมายที่ประชาชนควรรู้เพื่อไม่กระทำผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2557
ประกาศหาเจ้าของ
ประชาสัมพันธ์การอบรม
ขอความกรุณาชำระเงินค่าสมุดบันทึก สพฐ. ปี 2557
งด บริการติดต่อราชการในวันที่ 28 มีนาคม 2557
ขอเชิญร่วมโครงการคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 (บุญเดือนเกิด)
ขอความร่วมมือรับบัตร ชิงแชมป์ลีลาศ "เมืองช้างแชมป์เปี้ยนชิป" ครั้งที่ 1
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ และเสวนาเชิงวิชาการ
ขอเชิญร่วมโครงการคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 (บุญเดือนเกิด)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.
การจัดกิจกรรมกีฬา จัตุรมิตรสัมพันธ์ "รู้รักสามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสุรินทร์ " ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557
การจัดกิจกรรมกีฬา จัตุรมิตรสัมพันธ์ "รู้รักสามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสุรินทร์ " ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557
การกำหนดสถานที่เลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา
ขอความร่วมมือการจำหน่ายสมุดบันทึก สพฐ. ปี 2557
ขอความร่วมมือการจำหน่ายสมุดบันทึก สพฐ. ปี 2557
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2557
เปลี่ยนแปลงสถานที่รับสมัครการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.
การรับสมัครคู่สมรสร่วม "จดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง" ประจำปี 2557
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557
ขอเชิญร่วมโครงการคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 (บุญเดือนเกิด)
การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.
การประชุมสัมมนาสมาชิก ช.พ.ค.
ขอเชิญประชุม
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2556
การอบรมเทคนิคการบริหารสู่มืออาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษา
ขอเชิญร่วมโครงการคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 (บุญเดือนเกิด)
ขอเชิญประชุม
ขอเชิญร่วมแข่งขันลดใช้พลังงานในสถานศึกษา โครงการพลังคิดสะกิดโลก
ขอเชิญร่วมโครงการคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 (บุญเดือนเกิด)
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2556
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
ขอความร่วมมือรับจำหน่ายสลากกาชาดการกุศลเนื่องในงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ปี 2556
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก(เจริญ สุวฑฺฒโน) สิ้นพระชนม์
ขอความร่วมมือในการเป็นเจ้าภาพที่ดี
ขอเชิญประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
การเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมการเผชิญเหตุจากดีเปรสชั่น
ขอเชิญร่วมโครงการคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 (บุญเดือนเกิด)
การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 แทนตำแหน่งว่าง
การรายงานตามตัวชี้วัด การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานวันเกษียณรำลึก ประจำปี 2556 เป็นหอประชุมอำเภอรัตนบุรี
สรุปยอดสั่งจอง โต๊ะงานวันเกษียณ งดรับเพิ่มแล้ว
ตรวจสอบการสั่งจองโต๊ะงานเกษียณ เพิ่มเติม
ขอเชิญร่วมกิจกรรมคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2
ประชุมลูกจ้างชั่วคราว
การขอใช้พื้นที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
ขอเชิญประชุมลูกจ้างชั่วคราว
รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2556
การเปิดรับสมัคร ช.พ.ค.-ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ
การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e - office)
ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2556
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการร่วมใจใส่เสื้อดอกบานชื่นถวายพระพร
ขอความร่วมมือรับดอกพุทธรักษาจำหน่าย
ขอเชิญประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา
โครงการเสริมสร้างสุขภาพฯ (เชิญประชุมสัมมนา)
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เอกสารข้อมูลเพิ่มเติมการอบรมสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)
การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e - office)
ขอเชิญร่วมโครงการคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 (บุญเดือนเกิด)
ขอเชิญประชุม
รายงานสถานการณ์น้ำท่วม
เชิญประชุมเพื่อเตรียมการสัมมนาเชิงปฎิบัติธรรมโรงเรียนมาตรฐานสากลและโรงเรียนในฝัน
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2556
โครงการ "ชาวสุรินทร์ร่วมใจ งดเหล้าเข้าพรรษา"
ขอเชิญร่วมโครงการคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 (บุญเดือนเกิด)
การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2557 (โดยสถานพยายาบ สกสค.)
สรุปยอดเงินบริจาคโครงการ พอสว. (คืนเงินกองทุนฯ สพป.สร.2) ข้อมูล ณ วันที่ 10 ก.ค. 56
ขอความร่วมมือรับดอกมะลิจำหน่าย เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2556
รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2556
ขอความร่วมมือรับดอกมะลิจำหน่าย เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2556
แจ้งรายชื่อเครือข่ายที่ร่วมบริจาค/ถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 56 (เพิ่มเติม)
แจ้งผู้จะเกษียณส่งข้อมูลประวัติ และรูปถ่าย
ขอเลื่อนการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา
สรุปยอดเงินบริจาคโครงการ พอสว. (คืนเงินกองทุนฯ สพป.สร.2)
แจ้งรายชื่อเครือข่ายที่รับเงินบริจาค/ถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 56
ขอเชิญประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา
รายชื่อโรงเรียนที่ส่งแบบสำรวจ ชพค.-ชพส.
ขอเชิญร่วมโครงการคุณธรรมนำชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 (บุญเดือนเกิด)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
การออกให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี
แจ้งรายชื่อ ผู้เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (โดย สนง.สกสค.)
สำเนาหนังสือซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการโครงการพัฒนาชีวิตครู
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารครั้งที่1/2556
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการบริหารเครือข่ายโรงเรียน แทนที่พ้นจากตำแหน่งว่าง
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และผู้แทนสมาชิกในคณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์
  [ ]
ด่วนที่เสุด (เพิ่มเติมสำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม) การพัฒนาครูโครงการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพสู่การยกระดับการศึกษา
ด่วนที่สุด การพัฒนาครูโครงการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพยกระดับการศึกษา
ด่วนที่สุด เตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2559 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบผูกพัน)
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณปี2558 งบดำเนินงานรายการค่าติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแวมระบบไฟฟ้า-ประปา
แบบคำขอไฟฟ้า ประปี งบประมาณ พ.ศ.2558
แจ้งผลการรายงานข้อมูลDMC2/2557 ประจำวันที่13/11/57 เวลา 15.02 น.
แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการศึกษาบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
การกำกับติดตามการรายงานข้อมูลDMC 2/2557 ประจำวันที่ 12/11/57 เวลา 16.09 น.
ด่วนที่สุด สำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
ด่วนที่สุด แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณปี 2558 งบดำเนินงาน สำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม
การกำกับติดตามการรายงานข้อมูล DMC ครั้งที่ 1 ประจำวันที่ 11/11/2557
เชิญประชุมอบรมสัมมนาการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการศึกษาบุคลากรทาง การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ด่วนที่สุด การรายงานค่าศาธรณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า เดือน ตุลาคม 2556 ถึง เดือนกันยายน 2557
ด่วนที่สุด เชิญประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรโครงการคืนครูให้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2558
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณประจำปี 2558 งบดำเนินงานสำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม
ด่วนที่สุด การรายงานค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า เดือน ตุลาคม 2556 ถึง เดือนกันยายน 2557
เชิญประชุม ผอ.รร.ชุมพลบุรี
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนวิสัยทัศน์ และกรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
การรายงานค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (70%)
การรายงานข้อมูลแบบรายงานการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสถานศึกษา ระหว่างเดือน ตุลาคม 2556 ถึง กันยายน 2557
การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่2/2557 ผ่านระบบ DMC (พร้อมคู่มือ)
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
จัดสรรงบประมาณรายจำ่ยประจำปี พ.ศ. 2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าไฟฟ้า)
เชิญประชุมผุ้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลนักเรียนรายบุคคลผ่านระบบ DMC (รอบ 10 มิถุนายน 2557)
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ข้อมูล ปี พ.ศ.เกิดนักเรียน เพื่อประกอบการรายงานข้อมูลE-mes
เร่งรัดการรายงาน e-MES ด่วน
เชิญประชุมรับฟังคำชี้แจงการรายงานข้อมูลการติดตามทางระบบอิเล็คทรอนิกส์ e-MES
การจัดงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบเงินอุดหนุนรายการค่าจัดการเรียนการสอนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 และ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2557 (30%)
แบบรายงานการรับคอมพิวเตอร์พกพา แท็ปเล็ต
แจ้งผลการกำกับติดตามการจัดทำข้อมูล DMC 2014 ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 17/6/57
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติงการการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลประจำปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 ผ่านระบบ DMC 2014
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลประจำปีการศึกษา2557 ภาคเรียนที่ 1 ผ่านระบบ DMC
การกำกับติดตามการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2556 ผ่านระบบ DMC ประจำวันที่ 7/พค./57
การกำกับติดตามการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2556 ผ่านระบบ DMC ประจำวันที่ 6/พค./57
คะแนนNTสำหรับนำไปใ้กรอกข้อมูล DMC
เปิดศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือการกรอกข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2556
การสั่งซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ฉบับกระทรวงศึกษาธิการจากองค์การค้าของ สกสค.
การดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (70%)
การจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2557(เพิ่มเติม)งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2557 (เพิ่มเติม) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
การยื่นแบบคำขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2557 (เพิ่มเติม)
แจ้งเตรียมความพร้อมการเปิดระบบให้รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2556 ผ่านระบบ DMC
แจ้งเตรียมความพร้อมการเปิดระบบให้กรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2556 ผ่านระบบ DMC
เร่งรัดการดำเนินการรายงานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC โดยด่วน
เร่งรัดการดำเนินการรายงานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC
เร่งรัดการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(DMC)ภาคเรียนที่2/2556
การรายงานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC
บัญชีจัดสรรเรียนฟรี 15 ปี เทอม 2 ปีการศึกษา 2556 70%
การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(DMC) ภาคเรียนที่ 2/2556
การรายงานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC
ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งกลุ่มข้อมูลสารสนเทศ สพป.สุรินทร์ เขต ๒
ประชาสัมพันธ์เงื่อนไขการรับประกันเครื่องแท็บเล็ต
การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(DMC) ภาคเรียนที่ 2/2556
แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ทุกโรงเรียน
การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลผ่านระบบ DMC ประจำปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2
แจ้งจัดสรรคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูรุ่นที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ข้อมูลนักเรียน10 มิ.ย. 56
การกำกับติดตามการรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา : EMIS (ระยะสุดท้าย) ก่อนประมวลผลและปิดระบบ (ข้อมูล ณ วันที่ 29/สค./56)
แจ้งรหัส OBEC และ SMIS (กรณีโรงเรียนต้องการตรวจสอบรหัสโรงเรียนเพื่อใช้งาน)
แจ้งแนวทางการจัดเตรียมข้อมูลก่อนนำเข้าสู่ระบบ EMIS (สำหรับโรงเรียนที่ต้องการแบบเตรียมข้อมูล)
แจ้งสรุปผลการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูล EMIS (ลว 18 กรกฎาคม 2556)
แจ้งแนวทางการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนรายหัว (เกี่ยวกับการกรอกข้อมูลนักเรียนเข้าระบบDMCที่มีอายุต่ำกว่า 4 ปี)
การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2556 (30%) กรณีโรงเรียนไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและกรณีจำนวนนักเรียนคลาดเคลื่อน จากจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง
แจ้งแนวทางการยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคลประจำปีการศึกษา2556 ผ่านระบบ DMC
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาภาคบังคับ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปี กศ.2556 (30%)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (30%)
  [ ]
การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนและเปิดรั้วโรงเรียน ปีการศึกษา 2558
จดหมายข่าว อย "report"
ขอความร่วมมือตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เอกสารแนบ 1)
ขอความร่วมมือตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เอกสารแนบ 2)
ขอความร่วมมือตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เอกสารแนบ 3)
ขอความร่วมมือตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เอกสารแนบ 4)
ขอความร่วมมือตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เอกสารแนบ 5)
ขอความร่วมมือตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เอกสารแนบ 6)
ขอความร่วมมือตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เอกสารแนบ 7)
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น (เอกสารแนบ 1)
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น (เอกสารแนบ 2)
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น (เอกสารแนบ 3)
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น (เอกสารแนบ 4)
การจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04167.04/211
การจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04167.04/210
(ด่วนที่สุด)ขอเชิญนำนักเรียนเข้ารับการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสมรรถนะทางกาย ลอยน้ำได้ว่ายน้ำเป็น อำเภอรัตนบุรี ประจำปี 2557 (เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเครือข่ายโรงเรียนรัตนบุรี 1,2,3,4 ทุกโรงเรียน)
มอบทุนการศึกษา กองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา สุรินทร์ เขต 2
กิจกรรมรณรงค์การเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 "ธันวาคม" เดือนแห่งการติดตามการเยี่ยมบ้านนักเรียน
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค 3 หลักสูตร (เอกสารแนบ 3)
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค 3 หลักสูตร (เอกสารแนบ 2)
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค 3 หลักสูตร (เอกสารแนบ 1)
กองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา สพป.สร.2
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2558
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (L.T.C.)
การสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 23 ณ ประเทศญี่ปุ่น
ประชาสัมพันธ์โครงการเปิดรั้วการรับนักเรียน ปี 2558
การเผยแพร่สติ๊กเกอร์ "อย่าลืมเด็กไว้ในรถ"
การจำหน่ายหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี 2557 -2558 ไฟท์ 1
การประกวดบทละครเสริมสร้างค่านิยม ไฟท์ 1
เลื่อนประชุมจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาและสำนักงานเขตที่การศึกษา
การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2556 ไฟท์ 1
เรื่องที่ประชาชนเสนอแนะและให้ข้อคิดเห็น รวมทั้งการร้องเรียน (เอกสารแนบ 2)
เรื่องที่ประชาชนเสนอแนะและให้ข้อคิดเห็น รวมทั้งการร้องเรียน (เอกสารแนบ 1)
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น/นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2558
ประชาสัมพันธ์ การประกวดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านเพื่อความมั่นคงของชาติ
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบอัคคีภัย
ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา บมจ.ดั๊บเบิ้ล .เอ (1991)
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จากกองทุน Mizuho Asian Fund ประเทศญี่ปุ่น
ขอเลื่อนการเชิญประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการพัฒนาการศึกษา
การจัดงาน "วันวชิราวุธ" ประจำปี 2557
แจ้งแนวทางการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพนักเรียน
ประชาสัมพันธ์การประกวดชื่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา
การประกวดเรียงความ ในหัวข้อ "วัคซีนในฝัน"
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น/นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2558
ประชาสัมพันธ์ทุนยุวพัฒน์ ประจำปีการศึกษา 2558
ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนจมน้ำเสียชีวิต
การแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558
ขอเชิญประชุมในโครงการ " เด็กไทยแก้มใส"
ขอเชิญประชุมในโครงการ " เด็กไทยแก้มใส"
เชิญชวนลูกเสือ เนตรนารี บุคลากรทางการลูกเสือเป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 23 ณ เมืองยามากุจิ ประเทศญี่ปุ่น
การชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ครั้งที่ 3 ของสโมสรลูกเสือกรุงเทพในพระอุปถัมภ์
มาตราการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
ขอความร่วมมือเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลดีเด่นด้านต่าง ๆ ในการ "เทียนส่องใจ" เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2557
อนุมัติจ่ายเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ตามโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกาา ปี 2557
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ
รายงานข้อมูลการติดตามทางระบบอิเล็คทรอนิกส์ e- mes ปี 2558
การรายงานผลโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง
แจ้งการโอนเงินทุนการศึกษา (edf) ประจำปีการศึกษา 2558
แจ้งผลการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒๐
ขอความร่วมมือในการจัด "โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน ๑ นาที เนื่องในวันสันติภาพโลก"
การดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา
ประชาสัมพันธ์โครงการ "PTT Inspiration 3 ปตท. สร้างแรงบันดาลใจสู่นักกีฬานานาชาติ"
แจ้งเปลี่ยนแปลงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกาาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกาาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558
ประชาสัมพันธ์โครงการเมืองจราจรจำลอง ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการเรียนการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง
ส่งสื่อการเรียนการสอนโครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส ประจำปี 2557
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
การสำรวจข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา และรองผู้บริหารสถานศึกษา ในการจัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) (ด่วนที่สุด)
รายชื่อโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2558
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การเตรียมความพร้อมป้องกันการระบาดของโรคติดต่อในช่วงฤดูฝน และโรคติดต่อจากต่างประเทศ
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับัญชาลูกเสือ
การจัดทำทะเบียนกำลังแรงงานนักเรียน นักศึกษา
การยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ 2
การดำเนินงานโครงการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2557
การส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ด้วยกิจกรรมสภานักเรียน
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "นวัตกรรมการสร้างมนุษยชาติภายใต้หัวใจแม่ หัวใจโพธิสัตว์ หลักสูตรโรงเรียนพ่อแม่ อริยสร้างได้ ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัย
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดโครงการ Thailand Go Green ปี 2557
ขอเชิญร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"
ขอประชาสัมพันธ์โครงการเด็กไทยแก้มใส
ขอความร่วมมือนักเรียนเขียนเรื่องมาลงหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558
การแข่งขันทักษะพื้นฐานทางฟุตบอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๕ ในรายการ "สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า เรดแชมป์เปี้ยน ปี ๔"
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)
การรณรงค์เยี่ยมบ้านนักเรียน "สิงหาคม เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน"
การเก็บเงินบำรุงลูกเสือ ประจำปี 2557 (เอกสารแนบ 2)
การเก็บเงินบำรุงลูกเสือ ประจำปี 2557 (เอกสารแนบ 1)
ประกาศประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง"
การจัดกิจกรรม"ค่ายโรงเรียนคุณธรรม"ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียนวิถีพุทธ ภาคสงฆ์ที่11 (นครชัยบุรินทร์) ปีงบประมาณ 2557 และการนำเสนอผลงานในโรงเรียนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น เพื่อขอรับรางวัลจากธนาคารออมสิน
โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ 2
การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรองช่อสะอาด
แต่งตั้งคณะกรรมการวิทยากรพี่เลี้ยง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2557 กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
แจ้งกำหนดการประกวดโครงการประกวดคุณธรรมจริยธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ขอความอนุเคราะห์ยืนยันเลขที่บัญชีเพื่อโอนเงินทุนการศึกษา edf ประจำปี 2557
ขอเชิญประชุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดปี 2557
แจ้งเลื่อนการประกวดโครงการประกวดคุณธรรมจริยธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดโครงการเพื่อนเตือนเพื่อน พี่สอนน้องป้องกันเอดส์ เพศศึกษา ให้รู้เท่าทันไม่ตั้งครรภ์ในวัยเรียน ปี 2557 (ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสในเขตอำเภอชุมพลบุรี)
ขอความร่วมมือคัดเลือกเด็กนักเรียนรับทุนการศึกษา
แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ปพ. 3 ประจำปี 2556
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี ๒๕๕๗
โครงการเพื่อนเตือนเพื่อน พี่สอนน้องป้องกันเอดส์ เพศศึกษา ให้รู้เท่าทันไม่ตั้งครรภ์ในวัยเรียน (อำเภอท่าตูม)
โครงการเพื่อนเตือนเพื่อน พี่สอนน้องป้องกันเอดส์ เพศศึกษา ให้รู้เท่าทันไม่ตั้งครรภ์ในวัยเรียน (อำเภอรัตนบุรี สนม โนนนารายณ์)
โครงการเพื่อนเตือนเพื่อน พี่สอนน้องป้องกันเอดส์ เพศศึกษา ให้รู้เท่าทันไม่ตั้งครรภ์ในวัยเรียน (อำเภอชุมพลบุรี)
โครงการประกวดคุณธรรมจริยธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ขยายเวลาสมัครเข้าร่วมโครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ 2
การจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ข้อมูลการวางแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558
โครงการประกวดคุณธรรมจริยธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
โครงการประกวดสถาบันการศึกษาปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 %
การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา "สพฐ. เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคีปี10"
ขอความร่วมมือในการสำรวจจำนวนรถรับส่งนักเรียน
แจ้งการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด(๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๕๗
จดหมายข่าว “อย.Report”
แนวทางการควบคุมและการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็ก และสถานศึกษา
ขอเชิญประชุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดปี 2557
การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ ๑๑ พุทธศักราช ๒๕๕๗
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557
ผลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ตามโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ประจำปี 2557 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
สถานศึกษาป้องกันและแก้ไขยเาสพติดดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๖
การขยายอายุการให้สิทธิพิเศษในการจำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน แก่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
ขอความอนุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย
การคัดเลือกนักกรีฑาตัวแทนเยาวชนจังหวัดเสุรินทร์
โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนประถมศึกษา
แจ้งการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลการคัดเลือกเยาวชนอายุไม่เกิน 13 ปี
การรายงานผลการดำเนินงานตังชี้วัดตามกลยุทธ์ที่ 3 ประจำปี 2557
หลักเกณฑ์ในการสนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมการแข่งขันวงโยธวาทิตระดับนานาชาติและเข้าแข่งขันดนตรีโลก
หลักเกณฑ์ในการสนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมการแข่งขันวงโยธวาทิตระดับนานาชาติและเข้าแข่งขันดนตรีโลก
ขอความร่วมมือกำกับดูแลราคาจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จรูปในสถานศึกษา
การสำรวจสถานศึกษาที่ดูแลช่วยเหลือเด็กในภาวะยากลำบาก ก้าวพลาด และเด็กด้อยโอกาส ในปีการศึกษา 2556
จดหมายข่าว “อย.Report”
การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ปี ๒๕๕๗ (เอกสารแนบ 2)
การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ปี ๒๕๕๗ (เอกสารแนบ 1)
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือช่อสะอาด (เอกสารแนบ 3)
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือช่อสะอาด (เอกสารแนบ 2)
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือช่อสะอาด (เอกสารแนบ 1)
การรายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา
ขอความร่วมมือดำเนินการเตรียมความพร้อม สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2012
ขอความร่วมมือกำกับดูแลราคาจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จในสถานศึกษา
การแข่งขันกีฬาเพื่อการศึกษา รายการ "แม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดและซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๕๗"
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด
การสนับสนุนงบประมาณการจัดฝึกอบรม และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2557
โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ประจำปี 2557 (การประกวดระเบียบแถว)
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)
การจัดงานห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2557
การจัดงานห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2557
การรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
กำหนดการจัดกิจกรรม "ว่ายน้ำเพื่อชีวต" (SIFE SAVING)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียน "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE SAVING)
โครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียน "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE SAVING)
จดหมายข่าว “อย.Report”
กำชับย้ำเตือนการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ประกาศแต่งตั้งกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2
โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ 2 ไฟล์ 2
โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ 2 ไฟล์ 1
การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ 2557
การสรรหาและเลือกกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2
โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ประจำปี 2557 (การประกวดระเบียบแถว)
การให้กู้ยืมกองทุนเงินเพื่อการศึกษา ประจำปี 2557 (ไฟล์ 2)
การให้กู้ยืมกองทุนเงินเพื่อการศึกษา ประจำปี 2557 (ไฟล์ 1)
ขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการ ทำความดี จิตอาสา สู่สากล
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้จัดการค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์
แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2557 (ไฟล์ 2)
แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2557
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดภาพวาดออกกำลังกาย
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (L.T.C.)
การสรรหาและเลือกกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๒
การรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
มาตรการในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาเพิ่มเติม (เอกสารแนบ 4)
มาตรการในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาเพิ่มเติม (เอกสารแนบ 3)
มาตรการในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาเพิ่มเติม (เอกสารแนบ 2)
มาตรการในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาเพิ่มเติม (เอกสารแนบ 1)
โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2556
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการสรรหาพิจารณาคัดเลือกประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่น
โรงเรียนที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ทางเว็บไซด์ www.obec.go.th ขอให้ดำเนินการโดยเร่งด่วน
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริม สนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2557
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสิม สนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2557
การคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ประจำปี 2557
ทบทวนแนวทาง/มาตรการในการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด ประจำปี 2557
รหัสการกรอกข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557 สำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนและเปิดรั้วโรงเรียน ปีการศึกษา 2557
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 25557
การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557
แจ้งการนำส่งใบเสร็จรับเงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี 2556 (4)
แจ้งการนำส่งใบเสร็จรับเงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี 2556 (3)
แจ้งการนำส่งใบเสร็จรับเงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี 2556 (2)
แจ้งการนำส่งใบเสร็จรับเงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี 2556 (1)
การจัดสรรดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2556 เพื่อนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ขอความร่วมมือในการดำเนินการโครงการพัฒนาปัญญาเด็กไทยวัยเรียน ปีงบประมาณ 2557
การรายงานข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557
การตั้งงบประมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตามภาวะเศรษฐกิจ
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
การส่งเด็กเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และการจัดสรรโอกาสเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ปีการศึกษา 2557
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2557 ไฟล์ 2
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2557
ขอเชิญประชุมเพื่อพัมนาคุณภาพ
การแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง “การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗”
การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ไฟล์ 2
การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ไฟล์ 1
รายงานข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2556
การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ ผลการตัดสินโครงการประกวดวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ "จังหวัดของฉันในปี ๒๐๒๐"
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง
ขอความร่วมมือออกหลักฐานประกอบการพิจารณาเงินทุนการศึกษา
ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการประกวดวาดภาพระบายสี" My Bright Smiles "Global Art Contest
การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2557
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค 3 หลักสูตร
โครงการรณรงค์เชิิญชวนสมาชิก TOBENUMBERONEและประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคเงินคนละ 1 บาท ขึ้นไปเพื่อสนับสุนการดำเนินงานมูลนิธิTOBENUMBERONE
ขอความร่วมมือคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนพระราชทานมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชุปถัมภ์
รายชื่อโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับก่อนประถมและประถมศึกษา ปีการศึกษา 2557
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี2557
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี2557
การตั้งงบประมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตามภาวะเศรษฐกิจ 2
การตั้งงบประมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตามภาวะเศรษฐกิจ
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับทรงผมนักเรียน
แจ้งการนำส่งใบเสร็จรับเงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2557
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการจัดงานวันครู
ขอเชิญประชุมครูผู้รับผิดชอบงานทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ประจำปีการศึกษา 2557
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2557
การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ประจำปี 2557
การประกวดวาดภาพและประกวดเรียงความในหัวข้อ "จังหวัดของฉันในปี 2020"
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลงโทษนักเรียน
แจ้งให้ส่งบัตรเจ้าพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2557
ประชุมครูผู้รับผิดชอบงานทุน EDF ประจำปีการศึกษา 2557
แจ้งให้ส่งบัตรเจ้าพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
ขอเชิญประชุมจัดงานวันครูอำเภอรัตนบุรี ประจำปี 2557
การรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์ สายสามัญ และสายอาชีพ ประจำปี 2557
ขอเรียนเชิญ "งานเกษตรสุรนารี ๕๗ และ "งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
แจ้งการโอนเงินทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา(EDF) ภาคเรียนที่ ๒ ปรจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557
แผนปฏิบัติการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ปี2557
การจำหน่ายหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557
ส่งสำเนาสมุดบัญชีแสดงยอดเงินทุน EDF
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว
การวางแผนเตรียมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557
การประชุมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา (เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดในเขตอำเภอรัตนบุรี)
การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 (แจ้งผลการคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อ "จังหวัดของฉันในปี 2020"
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
การจัดงาน "วันวชิราวุธ" ประจำปี 2556
การจัดสัมมนาระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 11 "สิทธิกับความปลอดภัยทางถนน"
การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
การจัดงานชุมนุมลูกเสืออาเซียนครั้งที่ 4 (เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนม่วง)
การแข่งขันกีฬาเพื่อการศึกษา ไซเบอร์ดิกครอสเวิร์ดเกมเยาวชน นานาชาติ ครั้งที่ ๒๕ ประจำปี ๒๕๕๖
การแข่งขัน "taamkru Online IQ & Math Challenge Asia"
แจ้งประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่
การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
ขอความร่วมมืองดจำหน่ายน้ำอัดลมในโรงเรียน
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "โครงการประกวดคลิปวีดีโอความปลอดภัยทางถนน"
ขอความร่วมมือเชิญชวนลูกเสือ เนตรนารี ในสังกัดเข้าร่วมโครงการ "ทำความดี จิตอาสา สู่สากล"
การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง
การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย
บ้านนักเรียนประสบอัคคีภัย
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
การแข่งขันกีฬาเพื่อการศึกษา ในรายการ "ครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคตะวันออกกับภาคกลาง ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๖"
การแข่งขันกีฬารายการ "ไซเบอร์ดิกครอสเวิร์ดเกมเยาวชนนานาชาติ " ครั้งที่ ๒๕
การคัดเลือกบุคคลหรือองค์กรเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลดีเด่นด้านต่างๆในงานเทียนส่องใจเนื่องในวันเอดส์โลกประจำปี ๒๕๕๖
การจัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสถานศึกษาประสบอุทกภัยจังหวัด
ขอเชิญประชุมเพื่อรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตำบล ปีการศึกษา ๒๕๕๖(ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดอำเภอรัตนบุรี)
การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา "สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา สามัคคี ปี ๙"
แจ้งผลการประกวดสุดยอดส้วมสาธารณสุขระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๖
ผลการสอบแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑๙
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2557
โครงการรางวัลสิ่งแวดล้อมศึกษาดีเด่นระดับชาติ (Thailand EE Award)
การประกวดเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2556
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง
การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลผลิตในกลยุทธ์ที่ 3 ปงม. 2556
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการตรวจติดตามการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการและคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (เอกสาร ๒)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการตรวจติดตามการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการและคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (เอกสาร ๑)
แจ้งมติคณะรัฐมนตรี
โครงการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลผลงานดีเด่น
โครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
โครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด "ยูโร่เค้ก" ไทยแลนด์ บีช วอล วอลเลย์บอล 2013
ส่งสื่อการเรียนการสอนโครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส ประจำปี ๒๕๕๖
แจ้งผลการคัดเลือกเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ดีเด่น (โรงเรียนในสังกัดอำเภอชุมพลบุรี)
แจ้งผลการประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๕๖
โรงเรียนต้นแบบโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ประจำปี ๒๕๕๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
การอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง
ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ.2556
ประชาสัมพันธ์โครงการ "มื้อเช้า เราพร้อม กับ คนอร์ EAT PLAY LOVE"
การประเมินคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบโครงการเงินทุนหมุนเวีัยนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน (ด่วนที่สุด) เอกสาร 2
การประเมินคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบโครงการเงินทุนหมุนเวีัยนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน (ด่วนที่สุด) เอกสาร 1
แจ้งการโอนเงินทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ประจำปีการศึกษา 2556
เกณฑ์อาหารปลอดภัยปลอดโรคในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก
แจ้งส่งเอกสารคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๔
การแข่งขันฟุตบอล 5 คน "สพฐ-เอพีฮอนด้า เรดแชมป์เปี้ยน ปี 3"
กำหนดโครงการ "หารคัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์" ประจำปี 2556
การจัดทำทะเบียนกำลังแรงงานนักเรียน
การประชุมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา (โรงเรียนในสังกัดอำเภอรัตนบุรี)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดศิลปกรรมการประกวดศิลปกรรมภายใต้โครงการ "PMAC 2014 World Art Contest"
ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี ๒๕๕๖
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "เล่าความฝัน ปั้นให้เป็นความจริง"
กำหนดวันจัดงานเผยแพร่ผลงานการสอนงานอาชีพในโรงเรียนโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐิจสร้างสรรค์ "เมืองหัตถศิลป์ถิ่นโภชนา ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๖"
ส่งสื่อการเรียนการสอน และผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนโตโพรเทคส์ ประจำปี ๒๕๕๖
การคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจำปีการศึกษา 2556
มาตรการด้านความปลอดภัยของรถรับ-ส่ง นักเรียน (ด่วนมาก)
การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน หลักสูตรทบทวน (ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดอำเภอโนนนารายณ์)
ประชาสัมพันธ์ การประกวดภาพวาดเพื่อสิ่งแวดล้อม สำหรับเด็ก ครั้งที่ ๒๓
การแข่งขันกีฬาเพื่อการศึกษา ในรายการ "ครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคตะวันออกออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๕๖"
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา ปี ๒๕๕๖ (เอกสารเพิ่มเติม)
การรายงานสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาเป็นกรณีเร่งด่วน ( ด่วนที่สุด ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 )
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา ปี ๒๕๕๖ (เอกสาร๔)
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา ปี ๒๕๕๖ (เอกสาร๓)
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา ปี ๒๕๕๖ (เอกสาร๒)
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา ปี ๒๕๕๖ (เอกสาร๑)
แจ้งกำหนดการออกประเมินเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี โรงเรียนในสังกัดอำเภอชุมพลบุรี
การดำเนินงานประกวดกิจกรรม TOBENUMBERONE ประจำปี๒๕๕๖
ส่งแผ่นพับ "ผลิตภัณฑ์ป้องกันจำกัดยุง รู้จักใช้...ลดภัยไข้เลือดออก"
การจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปี งบปนะมาณ ๒๕๕๖ เพื่อนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผลการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2556 ระดับประเทศ
มอบทุนการศึกษา เฉลิมพระเกียรติ 81 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2556
การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา "สพฐ.-เอ พี.ฮอดนด้า วิ่ง ๓๑ ขา สมัคคี ปี ๙"
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านยาเสพติด ปี 2556
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง
ประกาศผลการคัดเลือกโครงงานนักเรียนระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๖
ขอเชิญประชุม (ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดอำเภอรัตนบุรี)
ขอความร่วมมือในการจัดการโครงการสงบนนิ่งร่วมจิตอธิษบานและอ่านสารสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากล 2556
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันโครงการแข่งชันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งกิจกรรมเข้าประกวด ประจำปี ๒๕๕๖
แผนประเมินโรงเรียนสุขภาพอำเภอรัตนบุรี
ขอความอนุเคราะห์วิทยากรโครงการลูกเสือต้านยาเสพติด ประจำปี
การอบรมตัดต่อภาพและเสียง (เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดอำเภอรัตนบุรี)
โครงการลูกเสือต้านยาเสพติดปี 2556
โครงการควบคุมป้องกันภาวะโภชนาการเกินและภาวะทุพโภชนาการในเด็กวัยเรียน
แจ้งอนุมัติทุนการศึกษา รอบที่ อีดีเอฟ ประจำปีการศึกษา 2556
ขอเชิญประชุม
การประกวดสถานศึกษาร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมในการใช้รถใช้ถนน ประจำปี ๒๕๕๖
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดอำเภอรัตนบุรีการประชุมเพื่อเอกภาพในการจัดการศึกษา
ประกวดนวัตกรรมส่งเสริมทันตกรรมในโรงเรียนประถมศึกษา
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการสพป.สร.อ่อนหวาน ปี 2556 และกรอกแบบประเมินตนเอง
คัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธฺมนุษยชน ประจำปี ๒๕๕๖
การประโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "ข้าวไทย เด็กไทย เรียงความชิงแชมป์แห่งประเทศไทย " ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๕๖ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอความอนเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการส่งเสริม และอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖
ให้ครูที่รับผิดชอบอนามัยโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของอำเภอรัตนบุรีและอำเภอโนนนารายณ์ ไปเข้ารับการประชุม สมัมนาในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ เป็นต้นไป ณ หอประชุม โรงพยาบาลรัตนบุรี
แจ้งประกาศจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอบและช่วยเหลือนักเรียน(ฉก.ชน.สร๒)
ขอเชิญร่วมฟังการสนทนาธรรมและร่วมสักการะพระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา
การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 19 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
ขอให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมทบทวนวิชาระเบียบแถว ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 25-26 พฤาภาคม 2556 ณ โรงเรียนรัตนวิทยาคม ติดต่อรับแผ่น DVD เอกสารการฝึกอบรม ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
การประกวดโครงงานคุณธรรม "เยาวชนไทย ทำดีถวายในหลวง"
การแข่งขัน "วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชาทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2556
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดโรงเรียนในเขตอำเภอรัตนบุรี และอำเภอโนนนารายณ์ เข้ารับการอบรม
ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2556
โครงการประกวดเรียงความเนื่องในวาระ 150 ปี พระราชสมภพ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันสัสสาอัยยิกาเจ้า
การยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
อบรมการจัดทำโปรแกรมการวัดและประเมินผลระบบออนไลน์
การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
การนำเขาข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปี 2556
การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2556
การประชุมและฝึกอบรมขยายผลโครงการแนวทางการจัดเมนูอาหารกลางวันที่มีคุณภาพสำหรับโรงเรียน โดยใช้ระบบนำสำหรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ Thai School lunch
การจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลาวงวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เพื่อนักเรียนทีมีภาวะทุพโภชนาการ
การจัดสรรเงินองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อสนับสนุนโรงเรียนดำเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ประจำปี ๒๕๕๖
แจ้งกำหนดการดำเนินงานโครงการสุดยอดส้วมแห่งปี ๒๕๕๖ (Best Public Toilet of the year 2013)
แจ้งกำหนดการการประกวดเครือข่ายเด็กไทยฟันดี
การสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด ปีงบประมาณ 2556
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2556
ขอความร่วมมือคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษา
ขยายระยะเวลาการยื่นขอลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยาวชน
ประชาสัมพันธ์โครงการ ทำความดี จิตอาสา สู่สากล
กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ Ovaltine Gifl For Mom ปีที่ ๑๑
เสนอกิจกรรม ฟริท-ซี รักษ์โลก ประกวดวาดภาพระบายสี ชิงทุนการศึกษา
การจัดประกวดภาพวาดระบายสี โครงการ มหัศจรรย์ ฉันรักบ้านเกิด
ประสานกิจกรรมดำเนินงานป้องกันและควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๖ ตามมติ ครม.
แจ้งผลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดสุรินทร์ ปี 2556
โครงการประกวดเรียงความเนื่องในวาระ 150 ปี พระราชสมภพ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันสัสสาอัยยิกาเจ้า
การประกวดวาดภาพสำหรับเด็กและเยาวชน kao international environment painting contest for children ครั้งที่ ๔
ขอให้เข้มงวดเรื่องการการดูแลรักษาความปลอดภัยของนักเรียน
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศ ญี่ปุ่น ประจำปี ๒๕๕๖
การประกวดสถานศึกษาร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมในการใช้รถใช้ถนน ประจำปี ๒๕๕๖
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานฯ คั้งที่ ๘/๒๕๕๖
การส่งเสริม สนับสนุนการแนะแนวการศึกษาต่อในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ตามโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเียบวินัยในสังคม ประจำปี 2556
การติดตามประเมินผลการบริหารและจัดการของเขตพื้นที่การศกึษา ครั้งที่ ๑
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมสัญจรตามหลักสูตรค่ายธรรมวุธ พัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชน
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเภอรัตนบุรี
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลผลิตในกลยุทธ์ 3 ปีงบประมาณ 2556
การประเมินเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
การเตรีตวามความพร้อมเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน
ขอความร่วมมือเขียนเรื่องเล่าความสำเร็จ ’โรงเรียนปลอดน้ำอัดลม ควบคุมน้ำหวานและขนมกรุมกรอบ’
ขอความอนุเคราะห์ร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School เฉลิมพระเกียรติ ๕๘ พรรษา ปี ๒๕๕๖
การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช 2556
ขอเชิญนักเรียนร่วมแข่งขันการประกวดวาดภาพเชิงทุนการศึกษาและรางวัลในโครงการ "ใส่สีสานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 9"
การประชุมและฝึกอบรมขยายผลโครงการแนวทางการจัดเมนูอาหารกลางวันที่มีคุณภาพสำหรับโรงเรียน โดยใช้ระบบนำสำหรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ Thai School lunch
ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ "ฝึกทบทวนวิชาระเบียบแถว" ประจำปี 2556 ดำเนินการแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 1 คน รายละเอียดดังหนังสือที่แจ้งไปแล้ว
เรียนเชิญประธานเครือข่ายโรงเรียน อำเภอรัตนบุรี ทั้ง 4 เครือข่าย ประชุมในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรองสมานมิตร จิตหนักแน่น
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 กำหนดจัดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ฝึกทบทวนวิชาระเบียบแถว ปี 2556 ในวันที่ 25-26 พ.ค. 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนรัตนวิทยาคม ดังนั้นให้โรงเรียนทุกโรงส่งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 1 คน เข้ารับการฝึกอบรม ภายในวันที่ 20 พ.ค. 2556 ตามหนังสือที่แจ้งไปแล้วนั้น
การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน ปี 2556 (เอกสารแนบ 3)
การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน ปี 2556 (เอกสารแนบ 1 และ 2)
การสนับสนุนอุปกรณ์กีฬษและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จากกองทุน Mizuho Asain Fund.
ขอเชิญร่วม "โครงการเพิ่มพลังการศึกษาด้วยหนังสือธรรมะของพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก"
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ "ฝึกทบทวนวิชาระเบียบแถว" ปี 2556
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ "ฝึกทบทวนวิชาระเบียบแถว" ปี 2556 (แจ้งเปลี่ยนแปลงวันเวลาและสถานที่การฝึกอบรม)
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ "ฝึกทบทวนวิชาระเบียบแถว" ปี 2556
การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2555
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2556
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามวาระแห่งชาติพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
  [ ]
การประชุมปฏิบัติการการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์โดยใช้สถานการณ์การทดลองเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่6
แบบรายงานผลการทดสอบ Pre O-NET 2557
การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและครู ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗
การรับเงินสนับสนุนจาก สพป.สุรินทร์ เขต ๒ เพื่อนำส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ณ จังหวัดสกลนคร
แบบสรุปผลการประเมินภายในให้โรงเรียนทุกโรงที่ได้รับการประเมินภายใน โดย สพป.สร.2
ขอเชิญอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนโครงการพัฒนาและการพัฒนาการประเมินผลโครงการ"
โรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันกลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ที่จังหวัดสกลนคร
ประกาศ สมศ.เรื่อง ผลการพิจารณาจัดจ้างประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไป
เอกสารเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗
แจ้ง.....ด่วนที่สุด
ขอเชิญคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ การประเมินคุณภาพภายใน สถานศึกษาโดยหน่วยงาน ต้นสังกัด ประชุมพร้อมกันในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม สพป.สุรินทร์ เขต 2 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.
การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ English Bilingual
วิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เอกสารเตรียมการสอบ O-Net
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ ๙
ส่งต้นฉบับแบบทดสอบและเอกสารประกอบการสอน Pre O-net
การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
แจ้งโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริตและโรงเรียนเครือข่าย กรอกข้อมูลพื้นฐาน
การคัดเลือกข้าราชการครูเข้าร่วมสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี 2558
ด่วน แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อนำนักเรียนเข้าสอบ สสวท.
ด่วน....แจ้งให้ทุกโรงเรียนดาวน์โหลดเอกสารพันธสัญญา (MOU) ฉบับใหม่
แจ้ง การจัดทำพันธสัญญา(MOU) เพิ่มเติม
สรุปผลการประเมิน
คู่มือการจัดสอบ
ผลการวิเคราะห์ความสามารถผู้เรียน
ประชาสัมพันธ์การกรอกข้อมูล IEP Online
การจัดทำข้อมูลรายบุคคลและครู (การศึกษาพิเศษ)ภาคเรียนที่ 2/2557
โครงสร้างเวลาเรียน
ด่วน บัญชีลงเวลาการประชุมจัดทำพันธสัญญา (Memorandum of Understanding - MOU)
ขอความอนุเคราะห์สถานที่ในการประชุมจัดทำพันธสัญญา (Memorandum of Understanding - MOU)
ด่วนมาก!การจัดทำพันธสัญญา MOU
การจัดทำพันธสัญญา(Memorandum of Understand - MOU)
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
แบบติดตามการดำเนินงานโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
ด่วนที่สุด...รายงานผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ระยะแรก
แจ้ง โรงเรียนขนาดเล็ก
การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑ ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
มาตราฐานและตัวชี้้วัดสำคัญตามหลักสูตร
มาตราฐานและตัวชี้้วัดสำคัญตามหลักสูตร
กรอบแนวทางการนำแนวปฏิบัติการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
การจัดสนามสอบ O – NET ปีการศึกษา 2557
โครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชนไทย
ด่วน..ตรวจสอบผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2557 และพิมพ์เกียรติบัตร ครับ
เชิญชวนร่วมทดสอบภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR
ปรับปรุงกิจกรรมและหลักเกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
คำสั่งดนตรีฉบับปรับปรุง
เชิญร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
แจ้งประชาสัมพันธ์การแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
คำสั่งวิทย์ ( ฉบับปรับปรุง) งานศิลปหัตกรรม ปีการศึกษา 2557
ด่วนที่สุด...รายงานผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
กรรมการคอมพิวเตอร์(NEW) งานศิลปหัตถกรรมระดับเขต 2557
หัวข้อแข่งขัน คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ งานศิลปหัตถกรรมระดับเขต 2557
หัวข้อแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ งานศิลปหัตถกรรมระดับเขต 2557
หัวข้อแข่งขัน สาระศิลปะ งานศิลปหัตถกรรมระดับเขต 2557
ด่วน หัวข้อที่ใช้ในการแข่งขันกิจกรรมพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
หัวข้อการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 64 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ สาระ ทัศนศิลป์
ด่วน!!....การแก้ไขข้อมูลนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ฯ
คำสั่งคณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมท้องถิ่น
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
การจัดสนามสอบ O - NET ปีการศึกษา 2557
สูจิบัตรงานศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา 2557 แก้ไขใหม่
การประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
สูจิบัตรงานศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา 2557
ด่วน...แจ้งโรงเรียน DLTV และผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการแต่งตั้ง
รับวุฒิบัตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา"
ด่วน.. (NEW).คำสั่งแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญสื่อทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และโรงเรียนที่รับผิดชอบ
แบบสรุปข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วม ปี 2557
แจ้งสรุปข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วม สพป.สร. 2 ปีก.ศ.2557
ด่วน...การประชุมสัมมนาโรงเรียนแกนนำ DLTV
ด่วนมาก...การประชุมชี้แจงแนวทางการซ่อมแซมระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ชี้แจงแนวปฏิบัตินโยบายการจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
การคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้การส่งเสริม “การสหกรณ์” ในโรงเรียน
จัดส่งใบงานเรื่องเสียง โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”
ด่วนมาก...เอกสารเบิกจ่ายการอบรม DLTV 6 ก.ย. 2557
ด่วน...แจ้งงบจัดสรรการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
การคัดเลือก “นวัตกรรมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” ประจำปี 2557
ตรวจสอบรายชื่อข้อมูลครูผู้สอนที่ขอใช้งาน การใช้ Math Pro/Science Pro
ด่วน เปลี่ยนแปลงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบูรณาการแท็ตเล็ตสำหรับครู ป.2,3
ขออนุญาตใช้สถานที่ในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา 2557
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
การอบรมผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก และคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้การส่งเสริม “การสหกรณ์” ในโรงเรียน
ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
ขอเชิญร่วมงานและร่วมประกวดแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๕๗
ขอความอนุเคราะห์วิทยากรแท็บแล็ต
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บแล็ตสำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และครูไอซีที
การอบรมปฏิบัติการ ด้านการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บแล็ตสำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
การประชุมครูผู้คัดกรองนักเรียนพิการเรียนร่วม
ประชุมครูผู้รับผิดชอบการศึกษาพิเศษทุกโรงเรียน
การประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) สำหรับครูภาษาอังกฤษ
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2557
ขอเชิญส่งทีมแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ (SCIENCE SHOW) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี ๒๕๕๗
ประชาสัมพันธ์สมัครสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๗
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ “Science Kid วิทย์ฯปรองดอง”
การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ "Math Test"
การคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็น Best practice ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ด่วน! การสอบอัจฉริยิภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.) ประจำปีการศึกษา 2557
ด่วน! การใช้ Math Pro2Science Pro เพื่อจัดการเรียนการสอนฯ สำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
กำหนดการการรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 3
ประชาสัมพันธ์สวนช้างสุรินทร์
แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูปฐมวัยกิจกรรม“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” รุ่นที่ ๔ เรื่องน้ำ อากาศ แม่เหล็ก เสียงและก๊าชคาร์บอนไดออกไชด์
การจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 1
กำหนดการการรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 3
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนน้อยกว่า 120 คน และ โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนมากกว่า 120 คน
ประชาสัมสัมพันธ์โรงเรียนดีประจำตำบล
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินในโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" รุ่นที่ 1-3
การจัดงานสัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2557
ขอความอนุเคราะห์วิยากร
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูปฐมวัยกิจกรรม "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" รุ่นที่ 4 เรืองน้ำ อากาศ แม่เหล็กและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ประกาศการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2557
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันอาเซียน
สำรวจการทดลองใช้ระบบทดสอบ TEDET ในสถานศึกษา
ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๗(Thailand Research Expo 2014)"
ประชาสัมพันธ์ ประชุมปฏิบัติการโครงการนิเทศการศึกษาตามนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพฐ. ปี ๒๕๕๗
แจ้งจัดสรรงบประมาณโรงเรียนดีประจำตำบล
ขออนุเคราะห์วิทยากร
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรปฐมวัยและการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
แบบรายงานการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และสื่อสารทำความเข้าใจ โรงเรียนดีประจำตำบล ปีการศึกษา . 2557
การนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และสื่อสารทำความเข้าใจโรงเรียนดีประจำตำบล
การประเมินเพื่อขอรักษาสถานภาพ การรับตราบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
การอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี
แจ้งผลการแข่งขันการประกวดแข่งขันภายใต้การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษ ที่ 21 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557
คัดเลือกนวัตกรรมครู(Best Practice)ตามกิจกรรมโครงการการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แจ้งเลื่อนประชุมปฏิบัติการโครงการนิเทศการศึกษาตามนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพฐ.
อบรมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ การใช้ภาษาของประเทศสมาชิกอาเชียน ลาว และกัมพูชา
ด่วนมาก3...แจ้งรายชื่อโรงเีรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูล โทรทัศน์การศึกษา
ด่วนมาก2...แจ้งรายชื่อโรงเีรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูล โทรทัศน์การศึกษา
ด่วนมาก.... แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูลโทรทัศน์ทางไกลเพื่อการศึกษา
ประกวดโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21
การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด่วนที่สุด การกรอกข้อมูลโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
เชิญประชุมเพื่อการเตรียมความพร้อมจัดการอบรม
การอบรมปฏิบัติการสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อการศึกษา
แจ้งความประสงค์ขอรับหนังสือแบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม 1
แจ้ง เข้าร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์คณิตศาสตร์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประชุม/อบรมพัฒนาและคัดเลือกผลงานครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามกิจกรรมโครงการ
ขยายเวลารับสมัครโครงการโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา ประจำปี 2557
การจัดสรรงบประมาณโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ ๔
ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงวันเวลาในการแข่งขันการประกวดแข่งขันภายใต้การเตรียมความพร้อมสู่
เร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรีื่องและสื่อสารได้
การคัดกรองเด็กพิการเรียนร่วม ประจำปีการศึกษา 2557
ประชาสัมพันธ์โครงการ พัฒนาครูอาชีพโดยใช้ Social Network
ประกาศ ผลการแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
คำสั่งการประกวดพาทีสร้างสรรค์และโต้วาทีภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2557
เชิญสมัครเข้ารับการอบรมสร้างเสริมศักยภาพครู "ปฏิบัติการหนังสือเล่มเล็ก : สานสู่สื่อการเรียนการสอน"
การสมัครเข้ารับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา
แจ้งเลื่อน การแข่งขันการประกวดแข่งขันภายใต้การเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557
แจ้งเกณฑ์รักภาษาไทยเพิ่มเติ่มระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมการประกวดแข่งขันภายใต้การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะ ในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน(Communicative Language Teaching Approach and Classroom Practice)
แจ้งความประสงค์ขอรับหนังสือแบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม ๑ (ตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย)
การอบรมปฏิัติการพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัย "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 และ 3 เพิ่มเติมโรงเรียนรุ่นที่ ๓
การอบรมผู้คัดกรองทางการศึกษาเพิ่มเติม
การคัดกรองเด็กพิการเรียนร่วม
การประกวดโครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2557
การอบรมเชิงปฏิบัติโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต
โปรแกรม RegisterV9.2
รายงานผล las 2556 ระดับบุคคล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายงานผล las 2556 ระดับบุคคล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รายงานผล las 2556 ระดับบุคคล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รายงานผล las 2556 ระดับบุคคลชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
รายงานผล las 2556 ระดับบุคคล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
รายงาน Las 2556 มัธยมศึกษา ปีที่2
รายงาน Las 2556
รายงาน Las 2556 ระดับทั้งเขต
รายงานผลคะแนน NT ระดับเครือข่าย
รายงานผลคะแนน O-NET
การรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” รุ่นที่ ๔
การนิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
แจ้ง การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗
การสมัครทรูปลูกปัญญา
ข้อความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมจัดทำสารสนเทศคะแนนผลสอบ O - NET, NT, LAS ปีการศึกษา 2556
การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แบบฟอมร์ นวัตกรรม 2
การประเมินโรงเรียนต้นแบบกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2557
ขอความร่วมมือร่วมโครงการประกวดเรื่องสั้นของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ เพื่อส่งเสริมการอ่าน
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดค่ายเยาวชนคนดีศรีแผ่นดิน ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา
การเข้าค่ายเยาวชนคนดีศรีแผ่นดินตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา “ โรงเรียนสุจริต”
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ประจำปี ๒๕๕๖
โครงการการพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้โปรแกรมทะเบียนนักเรียน Register V . 9.1
แจ้งเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับเด็กพิการเรียนร่วม ปีการศึกษา ๒๕๕๗
การอบรมครูผู้สอนสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
เลื่อน การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับเด็กพิการเรียนร่วม ปีการศึกษา 2557
หนังสือเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียน
การอบรมเชิงปฏิบัติการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียน
รายงานผลคะแนน NT ป.3
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูด้านการใช้ ICT ในการจัดการเรียนการสอน
ตรวจทานผลคะแนน NT ป.3
ประชาสัมพันธ์โครงการบริการทดสอบสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2557
เครื่องมือประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา2556
แก้ไข้ ขอดูรหัส NT
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดทุกโรง
ดูผลคะแนนสอบNT ระดับชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2556
การจัดงานนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับภูมิภาค
การประชุมปฏิบัติการโครงการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
การเข้าอบรมเผยแพร่ความรู้การสหกรณ์สู่ชุมชน หลักสูตรครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในสถานศึกษา
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดโดยใช้โครงงาน
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครครูเข้าร่วมสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อการศึกษา
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนใน
การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนมาตรฐานสากล
การประชุมปฏิบัติการการจัดการศึกษาและเตรียมความพร้อมรับมือและป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ประกาศแจ้งโรงเรียนในสังกัด สพป.สร 2
การอบรมปฏิบัติการการพัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะการคิด
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการเรียน ปี 2557
ประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2557
การเข้าค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย:พลเมืองศึกษา
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรง บันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.๑-ม.๓ (Inspiring Science) ปีการศึกษา ๒๕๕๗
การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้น ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมจัดทำสารสนเทศคะแนนผลสอบ O-NETปีการศึกษา ๒๕๕๖
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาล
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาล
เปิดรับสมัครโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลก ประจำปี 2557 ต่อแบบฟรอมการสมัคร 2
เปิดรับสมัครโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลก ประจำปี 2557 ต่อแบบฟรอมการสมัคร
เปิดรับสมัครโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลก ประจำปี 2557
เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอาเซียนสัญจร (ASEAN TRIP)
การขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การปฏิบัติ ๒/๒๕๕๖
การขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การปฏิบัติ ๒/๒๕๕๖
การขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การปฏิบัติ ๒/๒๕๕๖
การขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การปฏิบัติ ๒/๒๕๕๖
โครงการเสริมเสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา" โรงเรียนสุจริต ”
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับสนามสอบ
กระดาษคำตอบ LAS ปีการศึกษา 2556 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนทราบ...ศึกษา/ซ้อมสอบ ต่อไป
กรอกคำตอบการสอบ las ระดับชั้น ป.1 ,2,4,5 และ ม.1,2
กรอกคำตอบการสอบ las ระดับชั้น ป.1 ,2,4,5 และ ม.1,2
การทดสอบ Local Assessment System (LAS) ประจำปีการศึกษา 2556
ประชุมปฏิบัติการประมวลผลการตรวจสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนป.๓และป.๖(รอบสอง)
การตรวจสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน ป.๓ และป.๖ (รอบสอง)
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามโครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ รอบสอง
ประชาสัมพันธ์แนวทางการประเมินบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยรุ่นที่ ๓
การตรวจสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน ป.3และป.6 (รอบสอง)
การตรวจสอบความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้น ป.3และป.6
การเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนในการจันิทรรศการวันเกียรติยศ
สรุปแนวปฎิบัติในการจัดสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2556
แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบโรงการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (NT) ปีการศึกษา 2556
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการมางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (NT) ปีการศึกษา 2556
แจ้ง รหัสโรงเรียน 10 หลัก ที่ใช้ในการระบายลงในกระดาษคำตอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2556
การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2556
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติชมนิทรรศการ ประจำปีการศึกษา 2556
การอบรมปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมงานทะเบียนนักเรียน RegisterV9.2 (NEW)
การประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
คู่มือเตรียมสอบ NT
การประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (LAS)
การสมัครเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
คู่มือการจัดสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2556 ฉบับล่าสุด (แก้ไขวันที่สอบ เป็น24 กุมภาพันธ์ 2557)
ยืนยันจำนวนนักเรียนรายชั้นในการสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา(LAS)
การประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ด่วน แจ้งโรงเรียนส่งชื่อ นร. เข้าสอบนานาชาติ รอบ 2
คำสั่ง O-NET ฉบับแก้ไข 2
จัดสรรเงินนอกงบประมาณดำเนินการสอบ O-NET
การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2556
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
คำสั่ง O-NET ฉบับแก้ไข
คู่มือการจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2556
คำสั่ง O-NET
เตรียมสอบ O-NET ระดับประถมศึกษา
เตรียมสอบ O-NET ระดับประถมศึกษา
สัมมนายกระดับโอเน็ต
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ บ้านนักวิทยาศาสน้อย รุ่นที่ ๔
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบนานาชาติ 2557
โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ โดยใช้รูปแบบพหุระดับ (ระดับโรงเรียน ห้องเรียน และนักเรียน)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ร่วมกับโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริตจะดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริตเพื่อเข้าร่วมโครงการ 10% (23 โรงเรียน) โรงเรียนใดสนใจ กรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการที่กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาภายใน 30 มกราคม 2557 เพื่อดำเนินการคัดเลือกระดับเขตพื้นที่ต่อไป
การสำรวจโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประกวดเล่านิทานปฐมวัย 3-5 ปี
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ผลการคัดเลือกโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
การนำเสนอผลงาน ผลงานกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน “ ในโครงการ Read Thailand :
การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2557
รูปแบบข้อสอบ สาระและมาตาฐานการเรียนรู้ข้อสอบ O-net ป.6, ม.3, ม.6 ปีการศึกษา 2556
ประชาสมพันธ์ งานปฐมวัย
การอบรมปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
แบบเสนอคำรับรองอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา
เปลี่ยนแปลงเวลารับค่าเดินทาง
การเข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๓
ประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2557 (ต่อ)
ประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2557
การปรับผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบสาม
โครงการประกวดห้องสมุดดีเด่น ประจำปี 2556
ส่งรายงานการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน"ในโครงการ Read Thailand: อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน
แจ้งการสอบอัจฉริยภาพคณิต วิทย์ ป..3 ป.6 สสวท. ปีการศึกษา 2556
แจ้งโรงเรียนที่จะต้องไปประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556
เชิญประชุมปฏิบัติการการใช้หนังสือเรียน คู่มือครู และการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่เน้นการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็ม
เชิญสัมมนา "รวมใจครูผู้นำบุญและครูประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลก"
การดำเนินโครงการขับเคลือนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การดำเนินโครงการขับเคลือนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การดำเนินโครงการขับเคลือนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แบบติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ฉบับใหม่
รายงานผลการดำเนินงานโครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ปีการศึกษา 2556
ตัวอย่างแนวทางและการรายงานมาตรการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้
ประชาสัมพันธ์มหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษา ปี ที่2
การเตรียมการรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระยะที่ 1 (แก้ไข ปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ และการประกันคุณภาพภายใน)
ขอเชิญร่วมงาน "สุดยอดการเรียนภาษาและคิดวิเคราะห์"
รายงานจุดเน้นสำหรับสถานศึกษา Online
การเตรียมการรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระยะที่ 1 (ต่อ)
การเตรียมการรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระยะที่ 1 (ต่อ)
การเตรียมการรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระยะที่ 1
เชิญประชุมคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2557
เชิญประชุมคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2557
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(NT)สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นระดับชั้นประถมึกษาปีที่ 3
การตั้งชุมนุมนักวัดผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
การติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2557
การติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2557
ประชุมเสวนาการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
แนวทางการดำเนินโครงการ "บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2556
ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่มีนักเรียนพิการเรียนร่วม สพป.สร.2 ปีการศึกษา 2556
ประชาสัมพันธ์การจัดส่งแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เพื่อขอรับสิ่งอำนวยความสะดวกฯ(คูปอง)ปีกศ.2556(เพิ่มเติม)
คู่มือติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 11 มาตราฐาน
คู่มือติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
คู่มือติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2556 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2556 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2556 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมพักกาย พักใจ เพิ่มกำไรชีวิต
สัมมนาชี้แจงการไปร่วมงานวันรวมพลังเด็กดี V-Star ครั้งที่ 8 และรับสื่อโครงการ ภาคเรียนที่ 2
สัมมนาชี้แจงการไปร่วมงานวันรวมพลังเด็กดี V-Star ครั้งที่ 8 และรับสื่อโครงการ ภาคเรียนที่ 2
ประกวดครูดีเด่นประเทศไทย สสวท. รางวัลละ100,000 บาท พร้อมโล่ เกียรติบัตร
แบบคำขออนุญาติเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๓
ข้อตกลงทำความร่วมมือ "มาตรการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้"
ส่งรายงานการจัดการศึกษา
การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง(พ.ศ.2552-2561)ผ่านระบบออนไลน์ ปี 2556
แผนผังการจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับบเขตพื้นที่
ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการประกวดแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
การประเมินความสามารถในการอ่าน ของนักเรียน ป.3 และป.6
ส่งรายชื่อสนามสอบ O-NET ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยม 3 และรายชื่อคณะกรรมการผู้คุมสอบ ด่วน!
การประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอนมอนเทสชอริในโรงเรียนขนาดเล็ก
การแข่งขันหุ่นยนต์ "รักโลกรักพลังงานสะอาด"
ประชุมปฏิบัติการประมวลผลการสอบความสามารถในการอ่านของนร.ป.3และป.6
รายชื่อกรรมการสอบการอ่าน ป.3,ป.6 อำเภอสนม
แบบบันทึกคะแนนความสามารถในการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
รายชื่อคณะกรรมการสอบ ป.3และป.6 (อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ต้องไม่มี)
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามโครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้
คู่มือการลงทะเบียนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒
แบบบันทึกคะแนนความสามารถในการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประถม ๖
ประชุม/อบรมพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แนวดำเนินการสอบ
การดำเนินงานตามโครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้
การเก็บข้อมูลการวิจัยประเมินผลโครงการพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3
การรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 ปี 2556
ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "รวมพลังวัยใส คุณภาพเด็กไทย ปฐมวัยต้องมาก่อน ครั้งที่ ๓"
พิธีรับมอบตราพระราชทาน
ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือก "โครงการประกวดกิจกรรมบูรณาการระดับปฐมวัยและสื่อประกอบการเรียนรู็ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ประจำปี 2556 และร่วม
เอกสาร las 2555
แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินการ ส่งข้อมูลนักเรียน เข้าระบบการจัดการสอบ O-NET
การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)
การเตรียมพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556
เรื่อง แจ้งทักท้วงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสถานศึกษา
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูผู้สอนระดับปฐมวัย และครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันวิทยาศาสตร์ยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10
ตัวอย่างแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
รางวัลคุณภาพฟื้นฟูศิลธรรมโลก(V-Star Guality Award) ประจำปี 2556
รางวัลคุณภาพฟื้นฟูศิลธรรมโลก(V-Star Guality Award) ประจำปี 2556
การนิเทศติดตามผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนดี ศรีตำบล เฟสที่3 โดยพระวิทยากร
ด่วน...สมัครสอบ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2556 (สสวท.)
ประกวดภาพวาดระดับเยาวชนอายุ 8-11 ปี หัวข้อ สีสัน..ฉัน..อวกาศ (Space and me)
การประกวดแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ศิลปะ ขับร้อง - ดนตรี เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสิรินธรวิชาการ
ประกาศผลการประกวดกิจกรรมห้องสมุด3ดี ประจำปี 2556
อนุญาตบุคคลากรเข้ารับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"
เชิญประชุมวางแผนการแข่งขันทักษะวิชาการประจำปีการศึกษา 2556
แจ้ง รายชื่อครูที่ได้รับวุฒิบัตรการอบรมครูกลุ่มระดับสูง(Master Teacher)
ขอเชิญร่วมประกวดแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศษสตร์แห่งชาติ 2556
จัดสรรคงบประมาณให้ศูนย์อบรมครูด้วยระบบทางไกลเพื่อการศึกษา(ETV)ประจำปี 2556
อบรมครู ETV ปีที่ 3 (ฉบับปรับปรุง) ต่อ
อบรมครู ETV ปีที่ 3 (ฉบับปรับปรุง)
อบรมครู ETV ปีที่ 3
อบรมครู ETV ปีที่ 3
การเตรียมพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556
ผลการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2556
แก้ไขข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ปีการศึกษา 2555
การอบรมเชิงปฏิบัติการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการสร้างหนังสือเล่มเล็ก
รายงานผลการประกาศแข่งขันโครงการทักษะการอ่านภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
การประชุมปฏิบัติการคัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ประกวดนวัตกรรมทางการสึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สาสนา และวัฒนธรรม สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา
โครงการ งานมหกรรมส่งเสริมศิลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
โครงการ ชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ 1 เรื่องฉีดวัคซีนธรรมะ เปิดพุทธวจนสู่เมล็ดพันธ์ใหม่
การประกวดขับร้องบทเพลงเฉลิมพระเกียรติคำพ่อสอน
การประกวดโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2556
แจ้งด่วน-เกณฑ์การแข่งขัน โครงการแข่งขันทักษะการอ่านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
การนิเทศติดตามผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนดี ศรีตำบล เฟสที่3โดยพระวิทยากร
เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (แก้ไข)
เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์พกพา ( Tablet )
แจ้งการเปลี่ยนแปลงการประกวดกิจกรรมห้องสมุด ๓ ดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดผลงานครูประจำปี ๒๕๕๖ สำหรับโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนในระดับประถมศึกษา 4-6 ร่วม ส่งโครงงานวิทยาศาสตร์ ปี 2556 เข้าร่วมประกวด
สรุปเกณฑ์การแข่งขัน โครงการแข่งขันทักษะการอ่านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
การประกวดกิจกรรมห้องสมุด ๓ ดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
ประกาศผลการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2556 สพป.สร.2
เรื่อง อบรมครูด้วยระบบทางไกลเพื่อการศึกษา( ETV) ตามหลักสูตรมาตรฐานการอบรมครู ปีที่ 3 (ฉบับปรับปรุง)
โครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลก (เด็กดี V-Star)
ผลการประกวดรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ปฐมวัย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
แจ้งเลื่อน การประเมินเพื่อการพัฒนาและรับรองต้นแบบโรงเรียนดี ศรีตำบล
การประกวดแข่งขันโครงการ "ธนชาติ ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย"
ประกาศผลการประกวดแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย 2556
เรื่อง จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์อบรมครูด้วยระบบทางไกลเพื่อการศึกษา( ETV) ประจำปี 2556
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนดีมีคุณภาพ
ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมครูด้วยระบบทางไกลผ่าสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) ของสสวท. ประจำปี 2556
หนังสือเชิญกรรมการประกวดฯ อาเซียน คำสั่ง เกณฑ์การประกวดฯ ประจำปีการศึกษา 2556
คำสั่ง หนังสือเชิญกรรมการประกวดแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ และเกณฑ์การแข่งขัน
เรื่อง ประชุมการดำเนินการจัดการอบรมครูด้วยระบบทางไกลเพื่อการศึกษา( ETV) ประจำปี 2556
เรื่อง ประชุมการดำเนินการจัดการอบรมครูด้วยระบบทางไกลเพื่อการศึกษา( ETV) ประจำปี 2556
เรื่อง ประชุมการดำเนินการจัดการอบรมครูด้วยระบบทางไกลเพื่อการศึกษา( ETV) ประจำปี 2556
การประกวดแข่งขันโครงการแข่งขันทักษะการอ่านภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
การประกวดแข่งขันโครงการแข่งขันทักษะการอ่านภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
การประกวดแข่งขันโครงการแข่งขันทักษะการอ่านภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
หนังสือเชิญกรรมการประกวดฯ อาเซียน ประจำปีการศึกษา 2556
หนังสือแจ้งโรงเรียนประกวดสื่ออาเซียนและคำสั่งคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่
ประชาสัมพันธ์คุณครูปฐมวัยที่มีความสนใจเข้าร่วมประกวดรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) การศึกษาปฐมวัย ระดับเขตพื้นที่ (ประเภทพิเศษ)
การประกวดสื่ออาเซียนระดับเครือข่ายและเกณฑ์
เชิญประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปี 2556
แจ้งการประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech 2013
หนังสือแจ้งประกวดภาษาอังกฤษระดับเครือข่าย เกณฑ์การแข่งขัน และคำสั่งระดับเขต
การอบรมการสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Teacher’s Kit ระดับชั้น ป.1-3
แจ้งเลื่อนการอบรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัตในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา
ปฐมนิเทศโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลก ประจำปี 2556
เอกสารความรู้พอเพียง 8
เอกสารความรู้พอเพียง 7
เอกสารความรู้พอเพียง 6
เอกสารความรู้พอเพียง 5
เอกสารความรู้พอเพียง 4
เอกสารความรู้พอเพียง 3
เอกสารความรู้พอเพียง 2
เอกสารความรู้พอเพียง 1
ขยายเวลาการส่งใบสมัคร โครงการ Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
ปศพพ มัธยมคูขาด (ปลาย) 5
ปศพพ มัธยมคูขาด (ปลาย) 4
ปศพพ มัธยมคูขาด (ปลาย) 3
ปศพพ มัธยมคูขาด (ปลาย) 2
ปศพพ มัธยมคูขาด (ปลาย) 1
ปศพพ มัธยมคูขาด 3
ปศพพ มัธยมคูขาด 2
ปศพพ มัธยมคูขาด (ม.ต้น) 1
แบบประเมินสถานศึกษา
โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2556
การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สาระการเรียนรู้
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ปีการศึกษา 2556 (Impromptu Speech Contest 2013)
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ปีการศึกษา 2556 (Impromptu Speech Contest 2013)
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ปีการศึกษา 2556 (Impromptu Speech Contest 2013)
แจ้งเร่งรัดการจัดส่งรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (SAR)
แจ้งเร่งรัดการจัดส่งรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (SAR)
แจ้งเร่งรัดการจัดส่งรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (SAR)
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์พกพา ( TABLET)
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์พกพา ( TABLET)
แจ้งเลื่อนการอบรมปฏิบัติการพัฒนารปะสิทธิภาพการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ลิขสิทธิ์หนังสือเรียนฉบับกระทรวงศึกษาธิการ
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการ"ร่วมกำหนดพฤติกรรมของผู้เรียนที่ดีผ่านไปรษณียบัตร"
  [ ]
ยังไม่มีรายการใดในกลุ่ม
  [ ]
แก้ไข รหัสงบประมาณ รายการค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่น
ด่วนที่สุด แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติ ให้ส่ง รายการประมาณราคา
แจ้งอนุมัติโอนเงินงบประมาณงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แจ้งอนุมัติโอนเงินงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 50 โรงเรียน
ด่วนที่สุด แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย ให้ส่ง แบบ ปร.4,ปร.5(ก),ปร.6
การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ละทิ้งงานของกรมบัญชีกลาง
การหักภาษี ณ ที่จ่ายประจำปี 2558
การแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 พ.ศ.2557 (ระบบ UNDO)
รายชื่อโรงเรียนที่ค้างส่งใบเสร็จรับเงิน งบเงินอุดหนุน รายการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2557 (70%)
แจ้งการปฏิบัติตามแนวทางการดำเนิงานของสำนักงาน ป.ป.ช.
แจ้งส่งมอบงานจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการประจำเดือน พฤศจิกายน 2557
ด่วนที่สุด เชิญประชุมเจ้าหน้าที่พัสดุเรื่องเอกสารการเบิจ่ายเงิน รายการจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
ด่วนที่สุด เชิญประชุมเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน เรื่องเอกสารการเบิกจ่ายเงินรายการอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
โรงเรียนที่ยังไม่ส่งเอกสารจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ
การอนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2557 จำนวน 3 โรง
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่นำส่งใบเสร็จรับเงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 กรุณาส่งด่วน
ด่วน แจ้งให้โรงเรียนที่ส่งเอกสารเบิกเงินรายการอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ส่งเอกสารใบรับประกันคุณภาพสินค้าเพิ่มเติม
ด่วน!!! แจ้งให้โรงเรียนมารับเอกาสารไปแก้ไขที่ส่งเบิกเงินรายการปรับปรุงซ่อมแซมฯ
แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ก่อนนำส่งเบิกเงินให้โรงเรียนเข้าไปบันทึกในระบบ e-Gp ให้เรียบร้อยด้วย(บันทึกให้ครบทุกลูกบอล1-8) เพราะจะส่งผลถึงการเบิกจ่ายงบประมาณ เพราะสพป.สร.2ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินให้ได้ และจะทำให้การเบิกจ่ายเงินล่าช้า พร้อมทั้งถ่ายเอกสารใบรับประกันสินค้าที่โรงเรียนได้กรอกข้อมูลแล้วให้ครบตามจำนวนรายการครุภัณฑ์ที่จัดซ้ือ และให้ผู้ซื้อและผู้ขายลงชื่อกำกับทุกฉบับ
แจ้งการโอนเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตอาหารกลางวัน
การส่งเอกสารจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ให้โรงเรียนนำส่งโดยตรงที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องก่อน
แจ้งทำสัญญาจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ 2558
รายละเอียดการโอนเงินวิทยฐานะ(ตกเบิก) โอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ 7 พฤศจิกายน 2557
แจ้งการโอนเงินงบประมาณปี 2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (70%)
แจ้งเร่งรัดการส่งเอกสารเบิกเงินค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ
ด่วนที่สุด !!! ขอเชิญประชุม การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ด่วนที่สุด การหารือคุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์และครุภัณฑ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ด่วนที่สุด โรงเรียนที่ค้างส่งใบเสร็จรับเงิน งบเงินอุดหนุน รายการเรียนฟรี 15 ปี ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2557
แจ้งการโอนเงินงบประมาณปี 2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน (ค่าไฟฟ้า)
เร่งรัดการส่งเอกสารล้างหนี้เงินยืมงปม.2557 ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น(ลำดับที่ 1-27 ) เร่งรัดดำเนินการส่งเอกสารล้างหนี้เงินยืมให้เสร็จภายใน 17 ตุลาคม 2557 หากท่านไม่ส่งภายในเวลาดังกล่าว สพป.สุรินทร์เขต2 จะดำเนินการหักเงินเดือนของท่านเพื่อชดใช้เงินยืมงปม.ตามระเบียบต่อไป
แบบฟอร์มรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน
ด่วนที่สุด แจ้งโรงเรียนที่ค้างส่งใบเสร็จรับเงิน งบเงินอุดหนุน รายการเรียนฟรี 15 และรายการปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
ด่วนที่สุด !!!! รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน รายการจัดจ้างปรับปรุงระบบสัญญาณดาวเทียมไปยังโรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 17.00 น.)
ด่วนที่สุด !!!! รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน รายการจัดจ้างปรับปรุงระบบสัญญาณดาวเทียมไปยังโรงเรียน ขอให้ส่งเบิกภายใน 29 กันยายน 2557 (ก่อนเวลา 12.00 น.)
ด่วนที่สุด !!!! ให้โรงเรียนมารับเอกสารกลับไปแก้ไข รายการจัดจ้างปรับปรุงระบบสัญญาณดาวเทียมไปยังโรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2557)
ด่วนที่สุด..... เรื่องการติดตามการดำเนินงานโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ระยะที่ 1
ด่วนที่สุด!!!!! เชิญเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมารับฟังคำชี้แจงในการดำเนินการจัดจ้าง รายการจ้างปรับปรุงระบบขยายสัญญาณดาวเทียมไปยังห้องเรียน จำนวน 103 โรง โรงละ 5,000 บาท
แจ้งเร่งรัดปรับปรุงระบบขยายสัญญาณดาวเทียมไปยังห้องเรียน ให้ส่งเบิกด่วน ภายในวันจันทร์ ที่ 22 กันยายน 2557 ให้จงได้ รายละเอียดดังแนบ
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งเอกสาร(ใบสั่งซื้อ)อุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (ณวันที่ 18 กันยายน 2557)ขอให้เร่งดำเนินการและส่งภายใน 19 กันยายน 2557(เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้ว)
ด่วนที่สุด เร่งรัดการส่งเอกสารการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินการหาผู้ขาย หรือได้ผู้ขายแต่ยังไม่ลงในระบบ E-gp หรือลงเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่แจ้งเขตให้ผูกพันงบประมาณ(PO) ให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ และส่งใบสั่ั่งซื้อ ภายในวันที่ 19 กันยายน 2557 ให้จงได้ มิฉะนั้นงบประมาณจะพับไป
ด่วนที่สุด !!!! การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
อนุมัติเงินประจำงวด งบลงทุนสำหรับการจัดหารและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียน(106โรง)
แจ้งอนุมัติเงินจัดซื้ัอวัสดุส่ือ อุปกรณ์การเรียนฯและหนังสืออ่านประกอบเพื่อเสริมการเรียนการสอนคุณธรรม(จำนวน 25โรงๆละ80,000 บาท)
แจ้งอนุมัติเงินงบดำเนินงานสำหรับจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (จนวน 106 โรงๆละ5,000 บาท)
ด่วนที่สุด แจ้งอนุมัติเงินติดตั้งชยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบปะปา(ร.ร.บ้านน้ำเขียว,ร.ร.ไทยรัฐวิทยา15)
แจ้งการนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน(รายได้ดอกเบีียเงินอุดหนุน)ประจำปีงบประมาณ 2557 ของโรงเรียนที่ได้รับจากธนาคารและยังไม่นำส่ง ขอให้โรงเรียนนำส่งตามระเบียบฯภายในวันที่ 15 กันยายน 2557 หากพ้นกำหนดดังกล่าวให้โรงเรียนนำส่งในปีงบประมาณถัดไป (1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป)
โรงเรียนที่ยังไม่ส่งเอกสารเบิกเงินค่าจ้่างพี่เลี้ยงเด็กพิการเดือนส.ค.57(ข้อมูล5 กันยายน2557)
แจ้งอนุมัติเงินสนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนขนาดเล็กเป็นค่าสื่อหรือวัสดุตามความต้องการของโรงเรียน (โรงเรียนบ้านสายสนอง,บ้านโคกสูง,บ้านโนนจำปา,บ้านนางเข็ม,บ้านอีโสด,บ้านม่วงหนองตาด)
แจ้งอนุมัติเงินรายการจัดหาส่ืออุปกรณ์ในการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์เพ่ือเตรียมการสอบ PISA ในปี 2015 (โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์,รัตนวิทยาคม,บ้านผักใหม)
แจ้งเร่งรัดการส่่งเอกสารล้างลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ พ.ศ.2557
ขอเชิญประชุมโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ด่วนสุดที่ ขอเชิญเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนมาดำเนินการในระบบ e-GP จำนวน 27 โรง
แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืนที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย สพฐ.อนุมัติแล้ว รหัสงบประมาณ 2000404702410183 แหล่งของเงิน 5711320
แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นในโรงเรียนดีระดับตำบล สพฐ.อนุมัติเงินงบประมาณแล้ว โดยใช้รหัสงบประมาณ 2000404746410001 แหล่งของเงิน 5711320
ด่วนที่สุด แจ้งเตือนการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของโรงเรียนโดยตรง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา เรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 1/2557 (30%) จำนวน 218 โรง
การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของโรงเรียนโดยตรง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2557 จำนวน 222 โรง
ด่วนที่สุด เร่งรัดติดตามงบประมาณ พ.ศ.2557
โรงเรียนที่ยังไม่ส่งเบิกค่าจ้างบุคลากรวิทย์-คณิตประจำเดือน กรกฎาคม 2557 และโรงเรียนที่ต้องแก้ไขเอกสาร (จะใส่เอกสารคืนที่ช่องรับเอกสารโรงเรียน)
แจ้งอนุมัติเงินเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลงานเชิงประจักษ์ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2557
แจ้งอนุมัติการจัดซื้อวัสดุุ/หนังสือห้องสมุด ส่งภายในวัน 13 สิงหาคม 2557
แจ้งโอนเงินรายการชุดฝึกทักษะและรายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จและส่งเอกสารเบิกภายใน 15 สิงหาคม 2557
แจ้งส่งเอกสารเบิกเงินค่าจ้างบุคลากรวิทย์-คณิต ประจำเดือน กรกฎาคม 2557(ส่งภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2557) ตามเอกสารแนบ
แจ้งให้ส่งเอกสารเบิกเงินค่าจ้่างพี่เลี้ยงเด็กพิการประจำเดือน กรกฎาคม 2557 (ส่งภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2557) ตามแบบที่แนบ
ด่วนที่สุด เร่งรัดการส่งเอกสารเบิกเงินค่าวัสดุ รายการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2557 โรงเรียนที่ยังไม่ส่งเบิกให้เร่งส่งเบิกภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 หากพ้นกำหนดถือว่าไม่ประสงค์จะขอเบิก
ตัวอย่างวิธีตกลงราคาจ้าง,วิธีสอบราคาจ้าง
ด่วนที่สุด (เพิ่มเติม) ขอเชิญโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณปี 2557 เข้าประชุมชี้แจงนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนรัตนวิทยาคม(เปลี่ยนสถานที่) โดยพร้อมเพรียงกัน
แจ้งผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน(บ้านโนนระเวียง)
การชี้แจงของคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ(คตร.)
ขอเชิญโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณปี 2557 งบลงทุน เข้าประชุมชี้แจงนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนรัตนวิทยาคม(รายชื่อโรงเรียนตามเอกสารแนบ)
แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณรายการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ฯ
ด่วนที่สุด ขอให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ รายการนักเรียนมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (เด็ก LD) มารับเอกสารไปแก้ไข
ด่วนที่สุด แจ้งเตือนการรายงานข้อมูลคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย(บช.๑)
แจ้งการส่งเอกสารขอเบิกเงินค่าพี่เลี้ยงเด็กพิการ เพ่ือดำเนินการแก้ไข และส่งกลับภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
แจ้งการโอนเงินยืมงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมค่ายภาษาอังกฤษและโครงการอื่น หากโรงเรียนดำเนินการจัดอบรมเรียบร้อยแล้วให้ส่งเอกสารล้างหนี้เงินยืมงปม.ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2557 รายละเอียดตามแนบ
แจ้งให้โรงเรียนส่งเอกสารขอเบิกเงินค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือน มิ.ย.2557 ให้ส่งภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 และจะดำเนินการเบิกจ่ายให้เฉพาะโรงเรียนที่ส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่เกินวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 (ขอให้โรงเรียนเร่งดำเนินการ)วันที่ส่งมอบและตรวจรับดูตามตัวอย่างที่แนบ
แจ้งโรงเรียนให้ส่งเอกสารขอเบิกเงินค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการและบค.วิทย์คณิต ที่ปฏิบัติงานเดือน มิ.ย.2557 (แบบตามที่แนบ)
แจ้งโอนเงินค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการเดือน พ.ค.2557 และค่าจ้างบค.วิทย์-คณิต เม.ย.-พ.ค.57 เงินจะเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ในวันที่ 13 มิถุนายน 2557 (ช่วงประมาณตอนเย็นขึ้นอยู่กับทางธนาคาร)
แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ส่งเอกสารขอเบิกเงินค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ เดือน พ.ค.2557
แจ้งการอนุมัติเงินงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 105/29 (ปรับปรุง2 ชั้น 7 ห้องเรียน) โรงเรียนบ้านโนนระเวียง
เกณฑ์คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2557
ด่วนที่สุด แก้ไขรหัสแหล่งของเงิน รายการติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา
แจ้งการทำสัญญาจ้างบค.วิทย์-คณิต (ให้โรงเรียนดำเนินการให้แล้วเสร็จและส่งภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2557) กรุณาส่งตามกำหนด
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน
การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญของขรก.ที่จะเกษียณอายุส้ินปีงบประมาณ2557
แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ส่งเอกสารส่งมอบงานจ้างและใบตรวจรับงานจ้าง เม.ย.2557
การอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ระหว่างวันที่ 17 -18 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม สพป.สร.2 และโปรดแจ้งแบบตอบรับฯภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ทาง E-mail Address : financial_surin2@hotmail.com
แจ้งโอนเงินรางวัลปี 2557 เข้าบัญชีผู้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว 30 เมษายน 2557
แจ้งการส่งมอบงานจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ที่ปฎิบัติงาน เดือนเมษายน 2557
การใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะประกอบการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2557
แจ้งอนุมัติเงินโครงการจัดการศึกษาเรียนร่วม/เรียนรวม (สำหรับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร)ให้ส่งภายในวันที่ 18 เมษายน 2557
แบบฟอร์มจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ
แจ้งการโอนเงินงบประมาณปี 2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (70%)
แจ้งการอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2557 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แจ้งการโอนเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ ภาคเรียนที่ 2/2556 (30%) จำนวน 222 โรง
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนรายการค่าจัดการเรียนการสอน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียน 2/2556 จำนวน 222 โรง
ด่วนที่สุด การขอยกเลิกการจัดทำบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual)
ด่วนที่สุด ขอให้โรงเรียนส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน (ฉบับจริง) ชุดความรู้อาเซียน
แจ้งโรงเรียนให้มารับเอกสารใบรับรองภาษี และ เอกสาร กบข. ประจำปี 2556 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อำเภอรัตนบุรี(รับเอกสารที่คุณอวยพร ไชยทอง) ,อำเภอสนม,อำเภอโนนนารายณ์ (รับเอกสารที่คุณการต์สิริน ภูมิธนนิเวศน์ ชั้น 2 หน้าห้อง ผอ.สพป.สร.2) อ.ชุมพลบุรี(รับเอกสารที่คุณวนิดา กอสาลี ห้องการเงินสพป.สร.2) ส่วนอำเภอท่าตูมรับที่ ศูนย์บริการท่าตูม-ชุมพลบุรี
การยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด1ก พิเศษ,ภ.ง.ด.3ก ปีภาษี 2556
อนุมัติงบประมาณอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา/ระดับประถมศึกษา
อนุมัติงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2557
ด่วน แจ้งข้อมูลผู้ขายในระบบฯ หกจ.ลิมวรา เลขที่ภาษี และเลขที่บัญชีธนาคาร
แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนครูวิทย์-คณิต (ต.ค.-พ.ย.56) โอน 20 ธ.ค.56
แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนครูSP2 (ต.ค.-พ.ย.56)โอนเข้าบัญชี 16 ธ.ค.56
แจ้งการโอนเงินงบประมาณปี 2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (70%)
ด่วนที่สุด เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษาในส่วนภูมิภาค
แจ้งการโอนเงินเดือนประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 รวมทั้งเงินตกเบิกวิทยฐานและค่าตอบแทนชำนาญการพิเศษ ได้โอนเข้าบัญชีให้เรียบร้อยแล้ววันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 สำหรับสลิบเงินเดือนดำเนินการใส่ช่องรับเอกสารให้เรียบร้อยแล้ว
แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนนักการภารโรง(งบปกติ) ,ครูรายเดือนขั้นวิกฤติ,พี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2556 (เฉพาะโรงเรียนที่ส่งสัญญาเรียบร้อยแล้ว) จะดำเนินการโอนเข้าบญชีวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556
แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนครูธุรการ,นักการSP2 ประจำเดือนตุลาคม 2556 ได้โอนเข้าบัญชีให้แล้วเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 สำหรับค่าตอบแทนเดือน พฤศจิกายน 2556 จะโอนเข้าบัญชีวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556
แจ้งการโอนเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทน(ตกเบิก) สพป.สุรินทร์ เขต 2 จะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้มีสิทธิ์ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 (พร้อมเงินเดือน) ขอขอบคุณค่ะ
ด่วนที่สุด เร่งรัดการรายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี ปีงบประมาณ 2553 - 2556 (เพิ่มเติม)
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเงินฝากของโรงเรียน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนปี 2556 จำนวน 222 โรง
แจ้งการโอนงบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2556 (30%) เพิ่มเติม จำนวน 130 โรง
รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจำปีงบประมาณ 2556
แจ้งอนุมัติงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของอบจ.(ครุภัณฑ์ดนตรีประเภทวงโยธวาทิต)และ(ครุภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องเล่นสนาม)
แบบฟอร์ม การรายงานใช้เสร็จรับเงิน
แจ้งโอนเงินยืมรายการสนับสนุนค่าพาหนะร.ร.เรียนรวม/เลิก โอนเข้าบัญชี 16 กันยายน 2556
แจ้งโรงเรียนบ้านไผ่และบ้านโนนสูง เรื่องส่งเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้คบคุมงานก่อสร้างให้ส่งเอกสารเบิกเงินตามรายละเอียดที่แนบ ภายในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2556
แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ส่งเอกสารเบิกพี่เลี้ยงเด็กพิการเดือนสิงหาคม 2556 (บ.ม่วงมูล,บ.นานวล,หนองบัวมิตรภาพที่85,บ.บัวโคก(เม.ย.,มิ.ย.ก.ค.ส.ค.)เชียงชินฯ,บ.ระเวียง(มัลลิกา)บ.ขุมดิน(ก.ค.ส.ค.)โนนนารายณ์ฯ(ก.ค.ส.ค.)บ.จาน,บ.ดงเค็ง,บ.น้ำคำ,บ.ดงเปือย,บ.สายสนอง,บ.อ้อตลิ่งชันบ.นาศรีสุข,บ.หนองขุนศรี,บ.เป้า ให้เร่งดำเนินการส่งให้เสร็จภายในวันที่ 12 กันยายน 2556 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่ประสงค์จะเบิก จะส่งเบิกภายหลังไม่ได้เนื่องจากสิ้นปีงบประมาณ2556เรียบร้อยแล้ว
แจ้งให้โรงเรียนที่เข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโครงการโรงเรียนในฝันและโรงเรียนมาตรฐานสากล ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - กันยายน 2556 ณ ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ ให้เขียนรายงานการเดินทางไปราชการ ไม่เกินโรงเรียนละ 1,500 บาท ส่งเบิกภายในวันจันทร์ ที่ 9 กันยายน 2556 (หากเกินกำหนดงบประมาณจะพับไปเนื่องจากสิ้นปีงบประมาณ)
แจ้งโอนเงินรางวัลประจำปี 2554 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้ดำเนินการโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์(ตามคำสั่งสพป.สุรินทร์ เขต 2) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 (เช็คได้จากการปรับสมุดบัญชี หรือเสตทเม้นท์ธนาคาร)
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนมารวม/ขนาดเล็ก และผู้อำนวยการโรงเรียนหลัก จำนวน 48 โรง
แจ้งติดตามเร่งรัดการเบิจ่ายและก่อหนี้ผุกพันงบลงทุน รายการงบแปรญัตติ(วงโยธวาทิต6โรงและกำจัดปลวก120โรง) (ไม่ใช่งบอบจ.)
แจ้งให้ผอ.โรงเรีรยนส่งเบิกคชจ.เดินทางประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาร.ร.ดีมีคุณภาพ ให้ส่งภายใน 26 สิงหาคม 2556 หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์จะเบิก และจะส่งภายหลังไม่ได้เนื่องจากสิ้นปีงบประมาณแล้ว (บ.ผักใหม,บ.โนนเปือย,บ.หนองอียอ,บ.ดงเปือย,บ.ปอหมัน,บ.ปรีง,บ.ขวาวโค้ง,บ.หัวนาคำ,บ.ศรีณรงค์,สระขุดดงสำราญฯ)
แจ้งโอนเงินยืมงปม. ,ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ วันที่ 22 สิงหาคม 2556
โอนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของขรก.ครู โอน มกราคม -กุมภาพันธ์ 2556
โอนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของขรก.ครู โอน 8 มีนาคม 2556
โอนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของขรก.ครู โอน 22 เมษายน 2556
โอนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของขรก.ครู โอน 28 พฤษภาคม 2556
โอนเงินค่าตอบแทนครูจ้างและคชจ.เดินทางไปราชการของขรก.ครู โอน 7 มิถุนายน 2556
โอนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของขรก.ครู โอน 29 กรกฎาคม 2556
แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ,คชจ.เดินทางไปราชการของขรก.ครู
แจ้งการโอนเงินงบประมาณปี 2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ( 30% ) เพิ่มเติม
แจ้งโอนเงินค่าจัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
แจ้งอนุมัติเงินสนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็ก(โรงเรียนบ้านโพนม่วง)
แจ้งอนุมัติรายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าให้โรงเรียนดีศรีตำบล
แจ้งจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๖ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (๓๐%)
เร่งรัดการส่งเอกสารเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าประชุมพัฒนาโรงเรียนดีมีคุณภาพ โรงเรียนที่ยังไม่ส่งเบิกให้เร่งส่งเบิกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 หากพ้นกำหนดถือว่าไม่ประสงค์จะขอเบิก
เร่งรัดการส่งเอกสารเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าสัมมนาปฎิบัติธรราโรงเรียนในฝัน โรงเรียนที่ยังไม่ส่งเบิกให้เร่งส่งเบิกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 หากพ้นกำหนดถือว่าไม่ประสงค์จะขอเบิก
อนุมัติเงินรายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับม.ต้น
อนุมัติเงินรายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา
อนุมัติเงินรายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนและชุดฝึกทักษะก่อนประถมศึกษา
แจ้งอนุมัติเงินงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบวงโยธวาทิตและงบป้องกันและกำจัดปลวก) แจ้งเพิ่มเติม
แจ้งเปลี่ยนแปลงการประชุมขอรับเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเกษียณ
การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญของขรก.ที่จะเกษียณอายุสิ้นปีงปม.2556
ด่วนที่สุด เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) จำนวน 223 โรง
แจ้งอนุมัติเงินงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ด่วน เชิญประชุม เครือข่ายโรงเรียนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
ด่วนที่สุด การจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา
แจ้งโอนเงินค่าจ้างครูSP2 เม.ย.-พ.ค.56 และคชจ.เดินทางไปราชการของขรก.ครู
แจ้งอนุมัติเงินรายการติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา (ร.ร.บ้านท่าศิลา)
แจ้งโอนเงินค่าจ้างครูขั้นวิกฤติ(เม.ย.56)
แจ้งการโอนเงินวิทยฐานะ/ค่าตอบแทนฯชำนาญการพิเศษตกเบิก (โอน 17 พ.ค.2556)
แจ้งอนุมัติเงินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
ด่วนที่สุด เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556 (รายการครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่/รายการอุปกรณ์ควบคุมและบริการจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา แท็บเล็ต)
  [ ]
กฎบัตรการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 2558
ปฏิทินการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558
สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกฯ เรื่อง การควบคุมและการจำหน่วยพัสดุ
แนวทาง/วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนควบคุมพัสดุของทางราชการ
การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล(สพฐ./ว123 ลงวันที่ 12 ก.ย.57)
การตรวจสอบการรับเงินค่าใช้สถานที่แล้วไม่ออกใบเสร็จรับเงิน
โครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการงบลงทุนของกระทรวงศึกษาธิการ
การตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2557
การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล
การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล
ตัวอย่างการลงบัญชีหน่วยงานย่อย 2544
แบบควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
การตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2557
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำกลุ่มเครือข่าย
หนังสือคำสั่งหน่วยตรวจสอบภายใน2557
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (สพป.สร.2)
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (สพป.สร.2)
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2556
สรุปผลการดำเนินงานตรวจสอบสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2556
สรุปผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการ(เครือข่าย)
การดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯปีงบประมาณ 2556
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
การจัดเก็บเอกสารทางการเงินฯ
คู่มือการตรวจสอบภายในสถานศึกษา
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551
ระเบียบการเก็บรักษาและการนำเงินส่งคลัง ปี พ.ศ. 2520
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (สพป.สร.2)
บัญชีรายชื่อสถานศึกษาที่กำกับติดตามการดำเนินงานการเงินบัญชีพัสดุ ปีงบประมาณ 2557
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย อำเภอท่าตูม
คำร้องขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร(ตัวอย่าง)
เอกสารที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบและการลงบัญชี(ตัวอย่าง)
ระบบการควบคุมการเงินหน่วยงานย่อย 2544(ตัวอย่าง)
ข้อควรรู้เกี่ยวกับระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอำเภอรัตนบุรี
ตัวอย่างภาษีเงินได้
หนังสือขอบคุณ
ขอปรับเปลี่ยนกำหนดการประชุม
ขอเชิญประชุม
ระเบียบการศึกษาบุตร(ฉบับที่ 2)
แนวปฏิบัติการเบิกการศึกษาบุตร ว.149
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ดอกผลอาหารกลางวัน ว.59)
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
คำสั่งเครือข่ายตรวจสอบภายใน2556แก้ไข
กำหนดการโครงการยุทธศาสตร์การตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการ(เครือข่ายตสน.)
คำสั่งเครือข่ายตรวจสอบภายใน 2556
หนังสือคำสั่งหน่วยตรวจสอบภายใน2556
แนวทางการจัดสรรงบประมาณปี 2556
ปรับเปลี่ยนกำหนดการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ2556
การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ2556
ทดสอบ
  [ ]
การใช้งานระบบบันทึกข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพวิเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) แบบออนไลน์
ด่วนที่สุด !!!!! เรื่อง การกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2558 และประกอบการชี้แจง
ด่วนที่สุด!!!!! (เพิ่มเติมบัญชีจัดสรร) การจัดสรรค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ด่วนที่สุด!! (แก้ไขลิ้งสำหรับกรอกข้อมูล) การกรอกข้อมูลสำหรับจัดทำบัญชีจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ประจำปี ๒๕๕๗
การกรอกข้อมูลเพื่อใช้สำหรับจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๗ (โรงเรียนที่ยังไม่แล้วเสร็จ 42 โรงเรียน)
การกรอกข้อมูลเพื่อใช้สำหรับจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๗
ขอเชิญร่วมประชุมทางไกล Video Conference เรื่อง นโยบายขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไปยังครูและ ผู้บริหารการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
การเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์กำหนดเส้นทาง (Router) และโรงเรียนที่ติดตั้งอุปกรณ์กำหนดเส้นทาง (Router) ซ้ำซ้อน
การจัดสรรค่าวัสดุรักษาระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2556
ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
  [ ]