สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
การดำเนินงานตามโครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้
 
สืบเนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) ประกาศให้การศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ ทั้งนี้ได้กำหนดให้ปี ๒๕๕๖ เป็นปีแห่ง “การรวมพลัง ยกระดับคุณภาพการศึกษา” จึงได้ดำเนินการจัดทำแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน เพื่อใช้ในการศึกษาสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบันเกี่ยวกับการอ่านของนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการอ่านออกเสียงและอ่านอย่างรู้เรื่อง ซึ่งเป็นความสามารถ พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับสูงขึ้นต่อไป ดังนี้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เป็นบทอ่าน ความยาวไม่เกิน ๑๐ บรรทัด จำนวน ๕ บทอ่าน แต่ละบทประกอบด้วยคำพื้นฐานในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ โดยมีเกณฑ์การตรวจให้คะแนนและแบบบันทึกคะแนนสอบภาคปฏิบัติ การอ่าน เป็นเครื่องมือสำหรับกรรมการดำเนินการสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เป็นบทอ่าน ความยาวประมาณ ๒๐๐ คำ จำนวน ๕ บทอ่าน แต่ละบทประกอบด้วยคำ ข้อความ ที่นำมาจากสื่อที่หลากหลาย มีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชั้นและวัยของนักเรียน โดยมีเกณฑ์การตรวจให้คะแนนและแบบบันทึกคะแนนสอบภาคปฏิบัติการอ่าน เป็นเครื่องมือสำหรับกรรมการดำเนินการสอบ สพป.สร.๒ จึงขอให้ทุกโรงเรียนเตรียมพร้อมรับการทดสอบ ระหว่างวันที่ ๙ - ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ประกาศมาตรการเร่งรัดการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้
 
เมื่อ : 2013-09-09 15:19:27