สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
ขยายเวลาการส่งใบสมัคร โครงการ Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน
 
ด้วยสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้จัดทำโครงการ Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา และเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ในเด็กและเยาวชนไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โดยใช้การประกวดเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ ความคิดสร้างสรรค์และดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน พร้อมทั้งมุ่งเน้นกระบวนการจัดการของผู้บริหารและครูในอันที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยมีนิสัยรักการอ่าน ซึ่งโครงการดังกล่าวมีความสำคัญเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน จึงแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ให้จงได้ โดยรายละเอียดปรากฏในเว็บไซต์ www.readthailand.com และระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันศุกร์ ที่ ๑๐ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : -
 
เมื่อ : 2013-05-31 14:57:12